Том. 9, Брой 2

ГОДИШНО НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 9/2018, ISSUE 2, ISSN 1314-1791

СТАТИЯ 31. ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  (стр: 187-189)

СТАТИЯ 32. ФАКТОРИ ПРИ ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ (стр: 190-194)

СТАТИЯ 33. ФИНЛАНДСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА – ЕКЗОТИКА ИЛИ РЕАЛНОСТ (стр: 195-197)

СТАТИЯ 34. ИГРИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ОКОЛЕН СВЯТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр: 198-200)

СТАТИЯ 35. ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“ В ДИНАМИЧНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
(стр: 201-203)

СТАТИЯ 36. С МАЛКИ СТЪПКИ КЪМ ГОЛЕМИЯ СПОРТ (стр: 204-206)

СТАТИЯ 37. ПРЕДАЙ НАТАТЪК – ИЛИ КАК ДА БЪДЕШ УСПЕШЕН УЧИТЕЛ-НАСТАВНИК (стр: 207-209)

СТАТИЯ 38. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр: 210-213)

СТАТИЯ 39. ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК В ГРУПА „МЕЧО ПУХ“ (стр: 214-218)

СТАТИЯ 40. СИЛАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ – ЦЕННОСТНА ОРИЕНТАЦИЯ В СОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕТЕТО (стр: 219-223)

СТАТИЯ 41. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТРАДИЦИИТЕ ОТ МИНАЛОТО И ТЯХНОТО СЪХРАНЕНИЕ (стр: 224-225)

СТАТИЯ 42. НАУЧНИТЕ ОПИТИ С ПРИРОДНИ ФЕНОМЕНИ В ИГРОВО-ПОЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 6-7-ГОДИШНОТО ДЕТЕ (стр: 226-232)

СТАТИЯ 43. НЕТРАДИЦИОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО (стр: 233-235)

СТАТИЯ 44. ХОЛИСТИЧНИЯТ ПОДХОД В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ (стр: 236-242)

СТАТИЯ 45. НИЕ, ДРУГИТЕ И ПРИЯТЕЛСТВОТО – УРОК С ИНТЕГРИРАНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БЕЛ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ (стр: 243-246)

СТАТИЯ 46. ТЕАТЪРЪТ – МОСТ МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И РАЗВЛЕЧЕНИЕТО (стр: 247-251)

СТАТИЯ 47. ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА, КОГАТО ДУМИТЕ МЪЛЧАТ (стр: 252-258)

СТАТИЯ 48. СКОРОГОВОРКИТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (стр: 259-265)

СТАТИЯ 49. РЕШАВАНЕ НА ФИЗИЧНИ ЗАДАЧИ С ГРАФИЧЕН МЕТОД В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (стр: 266-269)

СТАТИЯ 50. МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА „ИЗОХОРЕН И ИЗОБАРЕН ПРОЦЕСИ“ С ГРАФИЧЕН МЕТОД В ОСМИ КЛАС (стр: 270-275)

СТАТИЯ 51. ДА НАПРАВИМ УРОКА ПО МАТЕМАТИКА ПО-ЕФЕКТИВЕН  (стр: 276-281)

СТАТИЯ 52. МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРИКАЗКИ ЗА ВТОРИ КЛАС (стр: 282-287)

СТАТИЯ 53. ПАНАИР НА НАУКАТА (стр: 288-290)

СТАТИЯ 54. РАЗВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ РАБОТА В ЕКИП (стр: 291-293)

СТАТИЯ 55. ПРОЦЕСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРИ ДЕЦА БИЛИНГВИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ПЪРВИ КЛАС (стр: 294-301)

СТАТИЯ 56. УЧИТЕЛЯТ ПО МУЗИКА И ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – РАБОТА С ПРОГРАМАТА KARAFUN STUDIO (стр: 302-308)

СТАТИЯ 57. РИТМИЧЕН МОДЕЛ – ДУХ – КУЛТУРА (стр: 309-314)

СТАТИЯ 58. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯТА НА ХУДОЖЕСТВЕНО-ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ВЪЗПРИЯТИЯ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН (стр: 315-316)

СТАТИЯ 59. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЧУЖБИНА „МАНАСТИРИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ТРОЯНСКИ МАНАСТИР“
(стр: 317-319)

СТАТИЯ 60. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ И ИКТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕОБЛАДАВАЩ ЛИЧНОСТЕН ТИП В КЛАСА
(стр: 320-322)

СТАТИЯ 61. „МОЯТА УЛИЦА“ – ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС (стр: 323-330)

СТАТИЯ 62. РАЗВИТИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ИНТЕГРАТИВНИ МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ В I КЛАС (стр: 331-335)

СТАТИЯ 63. МАЙНКРАФТ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ  НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД (стр: 336-339)

СТАТИЯ 64. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЕРАЗЪМ+ И ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ (стр: 340-344)

СТАТИЯ 65. ВЕЛИКДЕН ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ (стр: 345-346)

СТАТИЯ 66. ТЕАТРАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СЪВРЕМЕННОТО ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (стр: 347-349)

СТАТИЯ 67. УЧИЛИЩНА ТЕЛЕВИЗИЯ „МЛАДЕЖ“ – ФОРУМЪТ И ТЕЛЕВИЗИОННИЯТ ТЕАТЪР В ОБУЧЕНИЕТО (стр: 350-352)

СТАТИЯ 68. „МЛАД АРХИТЕКТ“ – ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТ ПО МАТЕМАТИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ОКОЛЕН СВЯТ В ПЪРВИ КЛАС
(стр: 353-356)

СТАТИЯ 69. ПЪРВИ СТЪПКИ В СВЕТА НА ПРОГРАМИРАНЕТО (стр: 357-365)

СТАТИЯ 70. КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 3 КЛАС – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ (стр: 366-369)

СТАТИЯ 71. ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВТОРИ КЛАС – ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ (стр: 370-376)

СТАТИЯ 72. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО (стр: 377-382)

СТАТИЯ 73. УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА НА БАЗЕ ARDUINO: КУРС ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ РОБОТОТЕХНИКИ (стр: 383-384)

СТАТИЯ 74. ВИРТУАЛНОСТ И КРЕАТИВНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ (стр: 385-390)

СТАТИЯ 75. ТЕХНОЛОГИИ CASIO КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (стр: 391-394)

СТАТИЯ 76. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ CASIO ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (стр: 395-399)

СТАТИЯ 77. СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ ПО МУЗИКА (стр: 400-402)

СТАТИЯ 78. ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ И ПРЕДСТАВИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ЧАСА ПО МУЗИКА (стр: 403-404)

СТАТИЯ 79. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ (стр: 405-408)