Том 14, брой 1

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 14/2023, ISSUE 1, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE)

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

 

ПРИОРИТЕТ ЛИ Е ЧЕТЕНЕТО ЗА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА? РАВНОСМЕТКА 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Любомира Петрова Парижкова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София (стр. 7-9)

 

ПОМАГАЩО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И В СИТУАЦИЯ НА СИЛЕН СТРЕС

Мария Стоянова Дишкова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 10-17)

 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ – ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ И ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ

Анна Костадинова Целова
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, филиал Враца (стр. 18-23)

 

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В КОНТЕКСТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО

Ангел Стефанов Манчев
СУ „Св. Климент Охридски“, София (стр. 24-27)

 

ИЗКУСТСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – НОРМАТИВНА БАЗА В ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНТЕКСТ

Румяна Йорданова Папанчева1, Людмила Атанасова Дерменджиева2
1Универеситет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
2Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 28-32)

 

МЯСТОТО НА РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА КУЛТУРА ДНЕС

Магдалена Маринова Легкоступ
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново (стр. 33-39)

 

АСПЕКТИ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Снежанка Добрева Георгиева
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен (стр. 40-46)

 

РОДИТЕЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗБОР НА ДЕТЕТО ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Рени Георгиева Христова-Коцева
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново (стр. 47-51)

 

ПРОУЧВАНЕ НА ФАМИЛНАТА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ

Радослав Иванов Пенев, Любослава Димитрова Пенева
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, София (стр. 52-56)

 

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ: КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ?

Светлана Петкова Ангелова
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филиал Враца (стр. 57-63)

 

ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Блага Георгиева Димова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 64-66)

 

РЕФЛЕКСИВНИ АСПЕКТИ НА ИМИДЖ ТЕАТЪР КАТО ФОРМАТ НА АРТ АНИМАЦИОННИЯ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО

Мария Николаева Николова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София (стр. 67-73)

 

КАЧЕСТВО НА ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Екатерина Златева Томова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, София (стр. 74-80)

 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО В КЛАСНАТА СТАЯ

Евгения Минкова Тополска
Нов български университет, София (стр. 81-85)

 

РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯТА ЗА АНАЛИТИЧНО МИСЛЕНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Стефка Толева-Стоименова, Катя Рашева-Йорданова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София (стр. 86-90)

 

ПЛАНИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Деан Гочев Василев
Икономически университет, Варна (стр. 91-95)

 

ИЗМЕРЕНИЯ НА НЕСТАНДАРТНОСТТА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛЯ

Надежда Ангелова Калоянова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 96-101)

 

СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НЕСТАНДАРТНИ УЧИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ

Красимира Атанасова Димитрова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 102-108)

 

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЕМПАТИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА НЕСТАНДАРТНОСТТА НА УЧЕНИЦИ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ

Ави Абнер
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 109-115)

 

ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕСТАНДАРТНОСТТА ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Виктория Атанасова Христова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 116-120)

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

МУЗИКАТА Е СТЕНОГРАМА НА ЕМОЦИИТЕ

Смилена Димитрова Смилкова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 121-126)

 

ОТНОСНО ГОТОВНОСТТА НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ НЕМУЗИКАЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ ДА ПРЕПОДАВАТ МУЗИКА

Мариан Недков Ангелов
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, филиал Враца (стр. 127-131)

 

МЯСТО И РОЛЯ НА СТИЛА В ЧАСОВЕТЕ ПО ИЗКУСТВО

Люба Атанасова Златкова
ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен (стр. 132-136)

 

ПСИХО-ФИЗИЧЕСКИ ПОДХОДИ КЪМ ГЛАСОВОТО ОБУЧЕНИЕ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОКАЛНОТО ЗДРАВЕ НА УЧИТЕЛИ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП

Евгения Валентинова Роева
СУ „Св. Кл. Охридски“, София (стр. 137-142)

 

ТВОРЧЕСКИ ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДНИ ЧАСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Гергана Ангелова Аврамова-Тодорова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 143-146)

 

ТВОРЧЕСКИ ТЕХНИКИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ДЕТСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ

Гергана Ангелова Аврамова-Тодорова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 147-149)

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕТИВНИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА ПРЕД ПРАГА НА УЧИЛИЩЕТО

Пенка Кръстева Вълчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 150-155)

 

РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ ВЪРХУ АНАЛИЗ НА ЛИРИЧЕСКА ТВОРБА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Маргарита Тодорова Терзиева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 156-159)

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИТЕЛСКИ БЛОГ, ИНТЕГРИРАН ЧРЕЗ МЕТОДИКАТА „МОДУЛ БЛОГИНГ“ В УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Румяна Иванова Карадимитрова
Начално училище „Победителите“, Лондон (стр. 160-167)

 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Мая Сотирова Сотирова
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград (стр. 168-174)

 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТТА – КЛЮЧ КЪМ ЕФЕКТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Вера Петкова Шопова, Ивелина Венкова Велчева
ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив (стр. 175-179)

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Тодорка Атанасова Глушкова, Нина Игнатова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив (стр. 180-185)

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ЕЗИКА ЗА ЛОГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ ПРОЛОГ

Венета Табакова-Комсалова1, Иван Стоянов2, Цветомира Иванова3, Радой Дуковски4
1 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив
1, 2, 4 Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, София
3 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив (стр. 186-192)

 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ЛОГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ В STEM ОБУЧЕНИЕТО

Венета Табакова-Комсалова1, Атанас Дуковски2, Ласка Костадинова-Цанкова3,
Магдалена Мъглижанова 4
1,2Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, София
1, 3Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив
4Професионална гимназия по електротехника и електроника, Пловдив (стр. 193-199)

 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ДОБАВЕНАТА РЕАЛНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Илия Христов Добрев, Коста Андреев Гъров
ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив (стр. 200-203)

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ ПРИ РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕАЛНОСТ В КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА

Василиса Павлова Валеова
ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград (стр. 204-209)

 

ПЪТНА КАРТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА STEAM СРЕДА В МГ – ВАРНА

Елеонора Стефанова Павлова, Галина Димитрова Момчева
МГ „Д-р Петър Берон“, Варна (стр. 210-215)

 

РОБОТИКА И БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН

Тодорка Атанасова Глушкова, Ирина Красимирова Кръстева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив (стр. 216-221)

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИГРА НА SCRATCH, СВЪРЗАНА С УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС

Ивелина Венкова Велчева, Иван Марков Димитров
ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив (стр. 222-228)

 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ И ДРУГИ ПОДХОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНТЕРЕСА НА ОБУЧАЕМИТЕ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА PYTHON

Филип Богданов Андонов
Нов Български Университет, София (стр. 229-234)

 

КОД: УСПЕШЕН. СТЪПКА ПО СТЪПКА КЪМ РАЗВИВАНЕ НА АЛГОРИТМИЧНО МИСЛЕНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

Румяна Йорданова Папанчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 235-242)