Том 13, брой 1

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 13/2022, ISSUE 1, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE)

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ  РЕШЕНИЯ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ИЛИ ПРИНОСИТЕ НА ПРОФ. ДПН ЕЛКА ПЕТРОВА. 140 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Лучия Малинова Ангелова, Божидар Михайлов Ангелов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София (стр. 7-11)

 

ОТГОВОРНОСТТА ДА ПРОДЪЛЖАВАШ ТРАДИЦИИТЕ ПРЕЗ НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ – XX НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Любомира Петрова Парижкова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (стр. 12-17)

 

ВИЗИЯ НА СЪВРЕМЕННОТО СЕМЕЙСТВО ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Радослав Иванов Пенев, Любослава Димитрова Пенева
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, гр. София (стр. 18-21)

 

АРТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНИКИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С ТВОРЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ ПРИ ДЕЦАТА

Гергана Ангелова Аврамова-Тодорова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 22-26)

 

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ У СТУДЕНТИТЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Милена Илиева Цанкова, Камелия Койчева Йорданова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Колеж-Добрич, гр. Добрич (стр. 27-31)

 

УЧИЛИЩНОТО РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СТРАНИТЕ – ЧЛЕНКИ С ТРАДИЦИОННО ПРАВОСЛАВНО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

Магдалена Маринова Легкоступ
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново (стр. 32-38)

 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРАТИВЕН МОДЕЛ В ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ – МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

Стефана Стоянова Петрова
125 СУ „Боян Пенев“, гр. София (стр. 39-44)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕСТАНДАРТНОСТТА НА УЧИТЕЛИ ЧРЕЗ МЕТОДА НА ПСИХОДРАМАТА

Надежда Ангелова Калоянова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 45-53)

 

ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА КОНЦЕПТУАЛНИ ИДЕИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Даниел Петров Полихронов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София (стр. 54-60)

 

РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА НЕУТРАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНО НЕПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ

Мария Стоянова Дишкова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 61-67)

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩНА СРЕДА „ИМАМ ЧОВЕК“

Емилия Николаева Донкова, Яна Стоянова Ганева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София (стр. 68-72)

 

ОТНОШЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ, БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ, КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Снежанка Добрева Георгиева
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен (стр. 73-80)

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

РАБОТА С КИНОПРИКАЗКИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Маргарита Тодорова Терзиева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 81-84)

 

ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИ-БЪДЕЩИ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ В ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДОЗНАНИЕ

Камелия Койчева Йорданова, Милена Илиева Цанкова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Колеж-Добрич, гр. Добрич (стр. 85-90)

 

РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ РАЗКАЗ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СХЕМАТИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ КАТО НАГЛЕДНА ОПОРА

Пенка Кръстева Вълчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 91-95)

 

ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Румяна Йорданова Папанчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 96-102)

 

ПРИЛАГАНЕ НА ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРАНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ В ДЕСЕТИ КЛАС

Христина Георгиева Петрова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (стр. 103-105)

 

НЯКОИ ИДЕИ ЗА УСПЕШНА РАБОТА НА УЧИТЕЛЯ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ГРАФИЧНИ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Христина Георгиева Петрова1, Христина Томова Атанасова2 1
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, 2 СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив (стр. 106-108)

 

ФОРМИРАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА ЗА МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРОЦЕС

Юлияна Георгиева Панова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен (стр. 109-114)

 

ПОДБОРЪТ НА ТВОРБИ ОТ МУЗИКАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА ПРИ ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА – СТЪПКА КЪМ ВЪЗПИТАНИЕТО НА БЪДЕЩИ СЛУШАТЕЛИ

Смилена Димитрова Смилкова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас (стр. 115-119)

 

РИТМИКО-ДВИГАТЕЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕТЕТО – СТЪПКА КЪМ ЦЯЛОСТНО РАЗБИРАНЕ НА СВЕТА

Люба Атанасова Златкова
ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен (стр. 120-123)

 

СВОБОДНО ДОСТЪПНИ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА

Живка Стоянова Илиева
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Колеж Добрич (стр. 124-129)

 

АСОЦИАЦИИ НА ДУМИТЕ ЧАЙ/КАФЕ ОТ ПЕРСПЕКТИВАТА НА БИНОМИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Петранка Тодорова Иванова
ШУ „Епископ Константин Преславски“, Колеж – Добрич (стр. 130-136)

 

ПРЕДИМСТВА НА ДИГИТАЛНИТЕ ПЛАТФОРМИ ЗА СЛУШАНЕ НА АУДИОКНИГИ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Теодора Стоянова Генова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (стр. 137-142)

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ВИРТУАЛНА И ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРИНЦИПИ, АКТУАЛНИ АСПЕКТИ

Красимира Атанасова Димитрова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 143-148)

 

ИНТЕГРИРАНЕ НА РЕСУРСИ С ВИРТУАЛНА И ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА

Румяна Йорданова Папанчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 149-152)

 

МЕЖДУПРЕДМЕТНИТЕ ВРЪЗКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В ПЕТИ КЛАС

Румяна Йорданова Папанчева1, Тодорка Атанасова Глушкова2 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, 2Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (стр. 153-158)

 

БЛОКОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН

Тодорка Атанасова Глушкова, Ирина Красимирова Кръстева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (стр. 159-164)

 

ДВУГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Венета Веселинова Табакова-Комсалова1,2, Любка Атанасова Дуковска2, Станимир Недялков Стоянов1,2
1Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, 2Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, гр. София (стр. 165-170)

 

ПРОЕКТ „DIGITAL BULGARIA IN PROLOG“

Венета Веселинова Табакова-Комсалова1,2, Станимир Недялков Стоянов1,2, Любка Атанасова Дуковска2
1Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, 2Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, гр. София (стр. 171-176)

 

НЕЧЕТКАЯ КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

Елена Валерьевна Широкова1, Игорь Евгениевич Вострокнутов2, Александр Геннадьевич Луканкин3, Людмила Васильевна Мосиенко1, Ирина Николаевна Слободская4 1 Московский государственный областной университет 2 , Московский городской педагогический университет 3 , Московский региональный социально-экономический институт 4 , Вологодский институт права и экономики ФСИН России (стр. 177-183)

 

СПОНТАННАТА АНАЛОГИЯ КАТО ЕВРИСТИКА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПО-СЛОЖНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Стелиана Миткова Кокинова
Първа английска езикова гимназия, гр. София (стр. 184-188)

 

КОМПЕТЕНТНОСТЕН И STEM ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО

 

РАВНИЩЕ НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА НА СТУДЕНТИТЕ ПЕДАГОЗИ

Нели Стоянова Иванова
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, гр. София (стр. 189-193)

 

ТОЛЕРАНТНОСТТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Екатерина Златева Томова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София (стр. 194-200)

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ

Вера Петкова Шопова, Коста Андреев Гъров,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (стр. 201-205)

 

STEM В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО

Мария Атанасова Желязкова
ДИПКУ, Тракийски университет, гр. Стара Загора (стр. 206-212)

 

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ НА 21. ВЕК ЧРЕЗ STEAM ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Калина Емилова Иванова1, Делка Карагьозова-Дилкова2
1Основно училище „Яне Сандански“, гр. Пловдив 2 , Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (стр. 213-219)