Том 10, брой 2

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ РЕШЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ
ОФИС 365 ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА „АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ“ В УЧИЛИЩЕ

Людмила Атанасова Дерменджиева
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев
ОFFICE 365 – A TOOL FOR DECREASING THE ADMINISTRATIVE WORK AT SCHOOL
Lyudmila Atanasova Dermendzhieva
First Primary School “St. Cyril and St. Methodius”, Gotse Delchev (стр. 209-212)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО „ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ“ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА СРЕДА

Станка Димитрова Минева
ДГ № 68 „Патиланско царство“, Стара Загора
THE CHALLENGE OF „DUAL LEARNING“ OR TRAINING IN A REAL ENVIRONMENT
Stanka Dimitrova Mineva
Kindergarten № 68 „Patilansko Tsarstvo”, Stara Zagora (стр. 213-215)

КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ

Евгения Цветанова Михова
Детска градина „Братя Грим“, Шумен
CONTROLLING THE DIRECTOR IN PROJECT WORK
Evgeniya Mihova
Kinderarten „Bratya Grim“, Shumen (стр. 216-217)

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
ФОРМИРАНЕ НА ГРАФИЧНА ГРАМОТНОСТ У УЧЕНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“

Христина Георгиева Петрова
ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив
FORMING STUDENTS, GRAPHICAL LITERACY IN TEACHING “THE MAN AND THE NATURE”
Hristina Georgieva Petrova
Plovdiv University Paisij Hilendarski, Plovdiv (стр. 218-221)

НЯКОИ АСПЕКТИ НА КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

Христина Георгиева Петрова
ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив
SOME ASPECTS OF THE USING OF COMPUTER MODELING IN PHYSICS EDUCATION
Hristina Georgieva Petrova
Plovdiv University Paisij Hilendarski, Plovdiv (стр. 222-226)

КАК ДА ЯХНЕМ „СЛОНА НА БЪЛГАРСКАТА ГРАМАТИКА“ – ЗАНИМАТЕЛНИ ИГРИ И ЗАДАЧИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИТЕ КАТЕГОРИИ НА ГЛАГОЛА

Златина Добрева Ангелова
„ЕТ Мирдоб“, Бургас
HOW TO RIDE ‘’THE ELEPHANT OF THE BULGARIAN GRAMMAR“ – ENTERTAINING GAMES AND TASKS FOR LEARNING THE GRAMMAR CATEGORIES OF THE VERBS
Zlatina Dobreva Angelova
ET „MIRDOB“ (стр. 227-232)

ЛОГИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ И РАЗКЛОНЕНИ АЛГОРИТМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Румяна Йорданова Папанчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
LOGICAL COMMANDS AND CONDITIONAL ALGORITHMS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE AT PRIMARY SCHOOL
Rumyana Yordanova Papancheva
University “Prof. Dr Asen Zlatarov”, Burgas (стр. 233-237)

ИНОВАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ДЕТСКОТО ПОЗНАНИЕ И МИСЛЕНЕ

Ирина Борисова Стоянова
ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен
INNOVATIVE TECHNOLOGIES THROUGH THE PRISM OF CHILD KNOWLEDGE
Irina Borisova Stoyanova
Episkop Konstantin Preslavsky – University of Shumen (стр. 238-243)

РИТЪМ И СИМВОЛИКА В НАРОДНОТО МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

Люба Атанасова Златкова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен
RHYTHM AND SYMBOLISM IN THE FOLK MUSIC ART
Lуuba Atanasova Zlatkova
Shumen University „Episkop Konstantin Preslavski“ (стр. 244-250)

ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ВТОРИ КЛАС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Красимира Атанасова Димитрова¹, Дияна Сашева Андонова²
¹Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
²НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас
FORMING LANGUAGE COMPETENCES OF STUDENTS FROM THE SECOND GRADE BY USING INFORMATION TECHNOLOGIES
Krasimira Atanasova Dimitrova¹, Diyana Sasheva Andonova²
¹University „Prof. Dr. Asen Zlatarov „, Burgas
²Primary School „Mihail Lakatnik“, Burgas (стр. 251-257)

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ДЕЦАТА И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА

Марияна Костадинова Костадинова
Детска градина „Джани Родари“, Гоце Делчев
CHILDREN AND CHARITY
Mariana Kostadinova Kostadinova
Kindergarten „Gianni Rodari“, Gotse Delchev (стр. 258-262)

„УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ ИЛИ КАК ДА ПРОВОКИРАМЕ ЖЕЛАНИЕ ЗА САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Анжела Лукова Илиева
ДГ „Знаме на мира“, Враца
„LIFE-LONG LEARNING“ OR HOW TO PROVOKE A DESIRE FOR SELF-IMPROVEMENT
Anzhela Ilieva
Kindergarten „Zname na mira”, Vratza (стр. 263-267)

ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
ДЕТСКАТА РИСУНКА − „ОГЛЕДАЛО“ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Пенка Николаева Борисова
Детска градина № 4 „Бреза“, Стара Загора
THE CHILD DRAWING − A „MIRROR“ OF RELATIONS BETWEEN CHILDREN AND PARENTS
Penka Nikolaeva Borisova
Kindergarten № 4 „Breza“, Stara Zagora (стр. 268-269)

ЗА УРОЦИТЕ ПО РОДОЛЮБИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Елеонора Иванова Попова, Стоян Йорданов Стоянов
Детска градина „Слънце“, Русе
LESSONS OF PATRIOTISM IN KINDERGARTEN – INNOVATIONS AND PERSPECTIVES
Eleonora Popova, Stoyan Stoyanov
Kindergarten „Slance“, Russe (стр. 270-273)

ИГРАЯ И УЧА В ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

Росица Костадинова Димитрова, Десислава Вълева Пенева
Детска градина № 68 „Патиланско царство“, Стара Загора
PLAY AND TEACH IN AUGMENTED REALITY
Rositsa Kostadiniva Dimitrova, Desislava Valeva Peneva
Kindergarden № 68 „Patilansko tsarstvo“, Stara Zagora (стр. 274-276)

УТРИННА ПРИКАЗКА

Татяна Генкова Атанасова
Детска градина „Дъга“, Пазарджик
THE MORNING FAIRY TALE
Tatyana Genkova Atanasova
Kindergarten „Daga“, Pazardzhik (стр. 277-280)

ПЪТЕШЕСТВИЕ В СТРАНАТА НА ЗДРАВЕТО

Вилиана Стоянова Костадинова
ДГ „Дъга“, гр. Пазарджик
A JOURNEY TO THE LAND OF HEALTH
Viliana Stoyanova Kostadinova
Kindergarten „Daga“, Pazardzhik (стр. 281-285)

ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА ИЗКУСТВОТО

Иванка Александрова Пампова
ДГ „Дъга“, Пазарджик
THE MAGIC WORLD OF ART
Ivanka Aleksandrova Pampova
Kindergarten „Daga“, Pazardzhik (стр. 286-289)

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРЕС У ДЕЦАТА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР

Силвия Игнатова Ангелова
ДГ „Слънце“, Русе
SPARKLING AND DEVELOPING AN INTEREST IN CHILDREN TOWARDS BULGARIAN FOLKLORE
Silviya Angelova
Kindergarten „Sun“, Russe (стр. 290-292)

ДА БЪДЕШ НОВАТОР

Димитрина Тодорова Димитрова
ОУ „Васил Левски“ , гр. Бургас
BEING AN INNOVATOR
Dimitrina Todorova Dimitrova
Elementary school “Vasil Levski”, Burgas (стр. 293-299)

БИНАРНИЯТ УРОК КАТО СРЕДСТВО ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МИНИМУМ ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС

Веселина Иванова Георгиева, Таня Ценкова Иванова
ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, Бургас
BINARY LESSON – A WAY TO UPGRADE (BUILD ON) THE COMPULSORY EDUCATIONAL PROGRAMME
FOR SECOND GRADE STUDENTS
Veselina Ivanova Georgieva, Tania Tsenkova Ivanova
„A. G. Kodzhakafaliyata“ Secondary school, Burgas (стр. 300-305)

НАУЧНА СТАЯ ЗА БЯГСТВО

Грета Димитрова Стоянова
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Бургас
SCIENCE ESCAPE ROOM
Greta Dimitrova Stoyanova
Secondary school „Sv. sv. Kiril i Metodiy“, Burgas (стр. 306-309)

МОЯТ СУПЕРГЕРОЙ

Грета Димитрова Стоянова, Таня Маркова Сребрева
Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“, гр. Бургас
MY SUPERHERO
Greta Dimitrova Stoyanova, Tanya Markova Srebreva
Primary school „Aleksandar Georgiev – Kodzhakafaliyata”, Burgas (стр. 310-312)

ЕСКУРЗИЯТА КАТО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Ангелина Борисова Маркова, Христина Стоилова Попаркова
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев
THE SCHOOL TOUR AS A FORM OF TRAINING
Angelina Borisova Markova, Hristina Stoilova Poparkova
First Primary School „St. Cyril and St. Methodius“, Gotse Delchev (стр. 313-316)

ЕБРУ – РИСУВАНЕ ВЪРХУ ВОДА

Илия Крумов Динев, Надка Костадинова Динева
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев
EBRU – DRAWING ON WATER
Ilia Krumov Dinev, Nadka Kostadinova Dineva
First Primary School „St. St. Cyril and Methodius“, Gotse Delchev (стр. 317-321)

НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИТЕ – КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 3 КЛАС

Кремлина Любомирова Черкезова
125 СУ „Боян Пенев“, София
A NEW CHALLENGE FOR STUDENTS – COMPUTER MODELING IN THE 3RD GRADE
Kremlina Lyubomirova Cherkezova
125 Secondary school „Boyan Penev“, Sofia (стр. 322-331)

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
„ЕВРОПОЛИЯ“ – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Свилена Стоянова Димитрова, Искра Петрова Стефанова, Ани Тошкова Рангелова
Средно училище „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен
“EUROPOLY” – DIGITALIZATION IN PROJECT-BASED LEARNING
Svilena Stoyanova Dimitrova, Iskra Petrova Stefanova, Ani Toshkova Rangelova
„Yoan Ekzarh Balgarski“ Secondary School, Shumen (стр. 332-337)

STEM ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС

Веселина Иванова Георгиева
Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“, гр. Бургас
STEM APPROACH IN TEACHING MATHEMATICS TO SECOND GRADE STUDENTS
Veselina Ivanova Georgieva
„Aleksandar Georgiev – Kodzhakafaliyata“ Secondary school, Burgas (стр. 338-343)

АДАПТИВНО, АКТУАЛНО – ВИРТУАЛНО И РЕАЛНО
(ИЛИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ РАЗКАЗ ЗА СМИСЪЛА НА ИНОВAТИВНОТО УЧИЛИЩЕ)

Розалина Стоянова Паскалева
СУ „Иван Вазов“, Нова Загора
ADAPTIVE, MODERN – VIRTUAL AND ACTUAL
(OR A SCIENTIFIC PRACTICAL NARRATIVE OF THE SIGNIFICANCE OF THE INNOVATIVE SCHOOL)
Rozalina Stoyanova Paskaleva
Secondary School „Ivan Vazov“, Nova Zagora (стр. 344-350)

НБУ „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“ ПРЕВРЪЩА ПРИРОДАТА В ИНТЕГРАЛНА ЧАСТ ОТ СРЕДАТА НА ОБУЧЕНИЕ

Петя Борисова Йорданова, Румяна Борисова Костова
НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас
MIHAIL LAKATNIK PRIMARY SCHOOL TURNS NATURE INTO AN INTEGRAL PART OF THE LEARNING ENVIRONMENT
Petya Borisova Yordanova, Rumyana Borisova Kostova
Mihail Lakatnik primary school, Burgas (стр. 351-354)

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СРЕДИ ЗА ДИГИТАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЧРЕЗ GOOGLE CLASSROOM

Петя Костадинова Желева
Професионална Техническа Гимназия, Бургас
APPLICATION OF DIGITAL COOPERATION ENVIRONMENT IN INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING THROUGH GOOGLE CLASSROOM
Petya Kostadinova Zheleva
Professional Technical High School, Burgas (стр. 355-362)

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО КАЛЬКУЛЯТОРА CASIO CG-50
В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ

Вострокнутов Игорь Евгеньевич1, Александр Геннадьевич Луканкин2, Стариков Олег Юрьевич3, Григорьев Иван Сергеевич4
1КАСИО Европа ГмбХ
2Московский региональный социально-экономический институт
3МБОУ СОШ №5 г. Мытищи
4Московский городской педагогический университет
DIDACTIC OPPORTUNITIES OF THE CASIO CG-50 GRAPHIC CALCULATOR IN THE AREA OF PROCESSING
EXPERIMENTAL DATA ON THE EXAMPLE OF THERMODYNAMICS EXPERIENCE
Igor Vostroknutov1, Alexandr Lukankin2, Oleg Starikov3, Ivan Grigoriev4
1Casio Europe GmbH
2Moscow Regional Social and Economic Institute
3secondary school №5 Mytischi
4Moscow City Pedagogical University (стр. 363-368)

РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ СОФТУЕР MOZABOOK ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ И УСВОЯВАНЕ НА ЧУЖДОЕЗИКОВА ЛЕКСИКА

Лина Милчева Янбастиева-Петрова, Женя Димитрова Теллалова
Средно училище „Йоан Екзарх Български“, Шумен
THE ROLE OF THE MOZABOOK EDUCATIONAL SOFTWARE IN FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY TEACHING AND ACQUISITION
Lina Milcheva Yanbastieva-Petrova, Zhenya Dimitrova Tellalova
„Yoan Ekzarh Balgarski“ Secondary School, Shumen (стр. 369-375)