Теми и Направления

 • Предучилищна педагогика
 • Начална училищна педагогика
 • Обучението в прогимназиален и гимназиален етап
 • Професионално образование
 • Подготовка на учители във ВУЗ
 • Образователен мениджмънт
 • Педагогика и психология
 • ИКТ в образованието
 • Проектно-базирано обучение
 • Добри учебни практики
 • Методика на обучението
  • Методика на обучението по БЕЛ: 1–4, 5–7 и 8-12 клас
  • Методика на обучението по математика и природни науки
  • Методика на обучението по социални науки
 • Съвременни тенденции в обучението по математика и Информационни технологии