Процес на рецензиране

Процедура по публикуване

След подаване на статията от автора, пътят на материала има следната хронология:

  • Етап 1. Техническа проверка – Проверка дали темата на статията съвпада с темата на списание „Образование и технологии“. Проверка за удовлетворяване на техническите изисквания за оформление на статията. Проверка за плагиатство.

 

  • Етап 2. Рецензиране – Статията се изпраща на двама рецензенти, които трябва да направят писмена рецензия, като попълнят формуляр на рецензента. Рецензията трябва да има заключение едно от следните три: отхвърля статията; приема статията след допълнителни корекции; приема статията за публикуване.

 

  • Етап 3. Корекция – Ако към авторът са поставени изисквания за допълнения и/или коригиране на статията, материалът се връща на автора за коригиране и повторно подаване. Коригираната статия се изпраща на рецензента за одобрение на промените. Рецензентът дава писмена препоръка за публикуване или отхвърляне на статията.

 

  • Етап 4. Вземане на решение – На база рецензията на двамата рецензенти, главният редактор взема решение за публикуване или отхвърляне на подадения материал. При две отрицателни рецензии, статията се отхвърля. Ако двете рецензии се разминават сериозно в заключенията си, главният редактор избира нов рецензент, с цел потвърждаване на едно от двете мнения. При една положителна и една отрицателна рецензия, главният редактор взима решение дали статията да бъде публикувана.