Том 12, брой 2

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, ТОМ 12/2021, БРОЙ 2, ISSN 1314-1791 (PRINT ), ISSN 2535-1214 (ONLINE )

 

ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И МЕДИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

 

СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ В УЧИЛИЩЕ – НАГЛАСИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПОЛЗИ 

Мирослава Симова Драгославова,
ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив (Стр. 275-282)

 

ТРУДЪТ КАТО ОСНОВЕН ФАКТОР В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Константина Николаос Константиниду,
ОбУ „Йордан Йовков“, Пловдив (Стр. 283-286)

 

МЯСТОТО НА КНИГАТА В ЖИВОТА НА ДЕЦАТА. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Николинка Андреева Михайлова,
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София (Стр. 287-289)

 

ХЕЛФИ ТИ ПОМАГА ДА ПОМАГАШ 

Илия Крумов Динев, Надка Костадинова Динева,
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (Стр. 290-295)

 

РОЛИ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ДИРЕКТОРА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

София Мардик Димитрова,
Детска градина „Звездица Зорница“, гр. Бургас (Стр. 296-301)

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СТУДЕНТИ В УРОКА ПО МУЗИКА В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ПРОБЛЕМИ И МОТИВАЦИЯ 

Тихомир Петров Радев
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив (Стр. 302-309)

 

ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Росен Димитров Вълчев,
Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, Пловдив (Стр. 310-313)

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНОВАЦИИ, УМЕНИЯ И ЕФЕКТИВНОСТ 

Невена Ангелова Гушкова,
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (Стр. 314-318)

 

„МАГАЗИНЧЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ“ – ФОРУМ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ИДЕИ 

Валентин Димитров Атанасов, Мария Михайлова Калинова
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (Стр. 319-323)

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ НА МУЗИКАЛНИЯ МЕТРУМ 

Мариан Недков Ангелов,
Филиал на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Враца (Стр. 324-329)

 

РАВНИЩЕ НА ФОРМИРАНОСТ НА КЛЮЧОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ: ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧИТЕЛИТЕ 

Теодора Янкова Вълева,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София (Стр. 330-334)

 

РАВНИЩЕ НА ФОРМИРАНОСТ НА КЛЮЧОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ : „ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК “ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ  

Ирена Христова Райкова,
Софийски университет СУ „Св. Климент Охридски“, София (Стр. 335-340)

 

РИСУВАНЕ ВЪРХУ КАМЪК. ДРЕВНИТЕ КАМЕННИ НАДПИСИ – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК ЗА ПРИЕМСТВЕНОСТ III – VII КЛАС 

Гергана Георгиева Вълчева, Теодора Методиева Пашалиева
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (Стр. 341-343)

 

ТИЙМ БИЛДИНГ. РАБОТА В ЕКИП. КОУЧИНГ 

Марияна Костадинова Костадинова,
Детска градина „Джани Родари“, гр. Гоце Делчев (Стр. 344-350)

 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ НА ОТКРИТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Евгения Цветанова Михова,
Детска градина „Братя Грим“, гр. Шумен (Стр. 351-353)

 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ИЗВЪН ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 

Блага Георгиева Димова,
Детска градина „Морска звезда“, гр. Бургас (Стр, 354-358)

 

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ 

Стойна Иванова Праматарова,
Детска градина „Пролет“, с. Мосомище, общ. Гоце Делчев (Стр. 359-361)

 

ПОМОЩНИКЪТ НА УЧИТЕЛЯ В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

Росица Костадинова Димитрова,
Детска градина № 68 „Патиланско царство“, гр. Стара Загора (Стр. 362-365)

 

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – КЛЮЧ КЪМ ПРИОБЩАВАНЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Камелия Цакова Кръстева, Галя Иванова Величкова,
Детска градина „Зора“, гр. Враца (Стр. 366-370)

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯТ ТРЕНИНГ – В ОСНОВАТА НА РЕЧЕВАТА КОМУНИКАЦИЯ С ДЕЦА БИЛИНГВИ 

Райна Тодорова Иванова-Калоянова,
Детска градина „Снежанка“, гр. Николаево (Стр. 371-374)

 

АДАПТИРАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА – „МОЯТ ПРИЯТЕЛ ПИНОКИО НА ГОСТИ У ДОМА“ 

Мариана Василева Георгиева, Маргарита Йорданова Драгоева,
Детска градина № 66 ,,Елица“, гр. София (Стр. 375-376)

 

ДОБЪР МЕНИДЖМЪНТ, КВАЛИФИЦИРАНИ УЧИТЕЛИ, УСПЯВАЩИ ДЕЦА

Румяна Георгиева Тодорова, Ралица Евгениева Георгиева, Лили Валериева Желязкова
Детска градина „Знаме на мира“, гр. Враца (Стр. 377-381)

 

ПРИОБЩАВАНЕ, СОЦИАЛИЗИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕТЕТО СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ В ДЕТСКАТА ГРУПА 

Румяна Методиева Панталеева,
Детска градина „Брезичка“, гр. Враца (Стр. 382-384)

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА АВТОРСКА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ „АЗ И ГАБРОВО“ В ДЕТСКА ГРАДИНА „МЛАДОСТ “ 

Павлина Иванова Минковска, Татяна Колева Дренска,
Детска градина „Младост“, Габрово (Стр. 385-389)

 

ЕФЕКТЪТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИГИТАЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ПО МАТЕМАТИКА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Красимира Николаева Янчева,
Детска градина „Слънце“, гр. Бургас (Стр. 390-396)

 

СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ И НТЕРАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКА ГРАДИНА  „МАРГАРИТКА“ 

Тодорка Минкова Бакърджиева,
Детска градина „Маргаритка“, Пловдив (Стр. 397-400)

 

STEM ФОРМА – АТЕЛИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Пенка Николаева Борисова,
Детска градина № 4 „Бреза“, Стара Загора (Стр. 401-406)

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА 

Станка Димитрова Минева,
Детска градина № 68 „Патиланско царство“, Стара Загора (Стр. 407-409)

 

ТЕАТРАЛНИ ФОРМИ И ПРОЕКТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Капка Атанасова Събева,
Детска градина „Братя Грим”, Шумен (Стр. 410-413)

 

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Ани Иванова Тошева, Венета Сашова Стоянова
Детска градина „Единство Творчество Красота“ гр. Враца (Стр. 414-417)

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ЕЗИКОВАТА ГРАМОТНОСТ НА 6-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА

Венета Лазарова Богданова, Цветомила Матеева Дончева
Детска градина „Единство Творчество Красота“, гр. Враца (Стр. 418-419)

 

АРТПЕДАГОГИЧЕСКА ВАРИАЦИЯ НА ПОПУЛЯРЕН ИГРОВИ МОДЕЛ 

Гергана Ангелова Аврамова-Тодорова,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (Стр. 420-423)

 

МУЗИКАТА КАТО МЕТОД ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Пламена Живкова Ценова,
Детска градина „Брезичка“, гр. Враца (Стр. 424-425)

 

БЪЛГАРИЯ – МОЯТА ДРЕВНА И МЛАДА РОДИНА

Боряна Младенова Михайлова,
Детска градина „Брезичка“, гр. Враца (Стр. 426-432)

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ИНТЕРАКТИВНИ ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ И ПРОЕКТНА РАБОТА ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ЗНАНИЯТА ПО ОКОЛЕН СВЯТ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА 

Кристина Божилова Панчева,
Детска градина „Делфин“, гр. Бургас, „Образование и Нови технологии“, гр. Бургас (Стр. 433-440)

 

ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ТЕКСТ ВЪВ ВИРТУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ – ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТ Е В НАЧАЛЕН ЕТАП 

Светла Тодорова Терзиева – Сариева,
НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас (Стр. 441-447)

 

СИНЕРГИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ПРЕДМЕТА „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ В 3 КЛАС

Николинка Андреева Михайлова1, Латинка Христова Карапеева1,2
1Национално музикално училище ,,Любомир Пипков“, град София
2Езикова школа „Лукас“, Свиленград (Стр. 448-450)

 

РИСУВАНЕ С ПАСТЕЛИ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ И СТИМУЛИРАНЕ ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ГРУПА ЗА ЦОУД 

Петрана Костадинова Пицева,
Първо Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (Стр. 451-453)

 

ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА CLIL В НАЧАЛЕН ЕТАП 

Милена Маркова Янчева,
ОУ ,,Петко Р. Славейков“, Варна (Стр. 454-457)

 

#АЛГОРИТЪМ – УЧАСТВАЙ, ТВОРИ, ЕКСПЕРИМЕНТИРАЙ, СЪЗДАВАЙ

Борис Добрев Георгиев,
ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна (Стр. 458-462)

 

ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – СЪВРЕМЕНЕН МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛ В ПРЕПОДАВАНЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА

Магдалена Валентинова Трифонова,
Детски образователен център „Совичка“ – Добрич (Стр. 463-468)

 

„МИТ – ФОЛКЛОР – ИСТОРИЯ“ – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК В V КЛАС 

Теодора Методиева Пашалиева, Ангелина Борисова Маркова
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (Стр. 469-471)

 

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕТО – АКТУАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА 

Николина Георгиева Търева,
ОУ „Алеко Константинов“, Пловдив (Стр. 472-475)

 

„НИКОЙ НЕ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА“. ПРОЕКТНО ОБУЧЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ 

Максимилияна Иаванова Базан,
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ , София (Стр. 476-481)

 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ОТ РЕАЛНИЯ СВЯТ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА ИНЖЕНЕРСТВОТО 

Деяна Йовкова Пейкова, Ивелина Венкова Велчева,
ПУ „Паисий Хилендарски“ Пловдив (Стр. 482-487)

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ПРИ РАБОТА С УЧЕНИЦИТЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО САМОПОДГОТОВКА

Димона Георгиева Янева,
НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас (Стр. 488-493)

 

РАЗВИТИЕ НА АЛГОРИТМИЧНОТО МИСЛЕНЕ И ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТ Е ЧРЕЗ MINECRAFT: EDUCATION EDITION 

Деяна Йовкова Пейкова, Коста Андреев Гъров,
ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив (Стр. 494-499)

 

STEM ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ВИЗУАЛНА СРЕДА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ TYNKER В ИЗВЪНКЛАСНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ /ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП/    

Петя Костадинова Желева,
Професионална Техническа Гимназия, гр. Бургас (Стр. 500-508)

 

ФОРМИРАНЕ НА АЛГОРИТМИЧНО МИСЛЕНЕ И ЕКИПНИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ПРОГРАМИРАНЕ НА УЧЕБЕН РОБОТ 

Гергана Петрова Вълканова,
„Образование и нови технологии“, гр. Бургас (Стр. 509-515)

 

ПРОЕКТИ НА ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ – ПРОЕКТ „КИБЕРМАГЬОСНИЦИ“

Галина Димитрова Момчева, Теодора Иванова Бакърджиева,
Веселина Георгиева Спасова, Антонина Иванова Иванова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Варна (Стр. 516-518)

 

ПРОУЧВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ ОПИТ НА ВОДЕЩИ СТРАНИ В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КИБЕРСИГУРНОСТ ЗА УЧЕНИЦИ

Галина Димитрова Момчева, Теодора Иванова Бакърджиева,
Веселина Георгиева Спасова, Антонина Иванова Иванова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Варна (Стр. 519-521)