Том 10, брой 1

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 10/2019, ISSUE 1, ISSN 1314-1791

ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
АЛФА ПОКОЛЕНИЕТО И ЧЕТЕНЕТО

Любомира Петрова Парижкова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София
ALFA GENERATION AND READING
Lubomira Petrova Parijkova
University of Library Studies and Information Technologies, Sofia (стр. 7-12).

КИБЕР-ЗАВИСИМОСТТА НА СЪВРЕМЕННОТО ДЕТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧИТЕЛЯ

Мария Стоянова Дишкова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
CYBER-DEPENDENCE OF THE MODERN CHILD THROUGH THE TEACHER’S EYES
Maria Stoyanova Dishkova
University „Prof. d-r Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 13-19)

МЕТОДОЛОГИЯ НА КОРЕЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВА НЕ НА ДЕЦА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, ИЗУЧАВАЩИ РЕЛИГИЯ „ХРИСТИЯНСКО ВЪЗПИТАНИЕ И ЦИФРОВИ МЕДИИ“

Магдалена Маринова Легкоступ
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
METHODOLOGY OF CORRELATION STUDY OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE STUDYING RELIGION
„CHRISTIAN SCHOOLING AND DIGITAL MEDIA“
Magdalena Marinova Legkostup
University of Veliko Tarnovo “St. Cyril and Methodius“ (стр. 20-26)

ЧЕТЕНЕТО В ДИГИТАЛНАТА ЕРА – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНИЦИАТИВИ

Любомира Петрова Парижкова, Соня Любомирова Спасова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София
READING IN THE DIGITAL ERA – RESULT FROM INITIATIVES
Lubomira Petrova Parijkova, Sonya Lyubomirova Spasova
University of Library Studies and Information Technologies, Sofia (стр. 27-33)

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ И В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ

Маргарита Тодорова Терзиева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
MEDIA EDUCATION IN LEADING EUROPEAN COUNTRIES AND BULGARIA: HISTORY AND PERSPECTIVES
Margarita Todorova Terzieva
University „Prof. d-r Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 34-38)

ФОРМИРАНЕ НА ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ КЛАС – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Красимира Атанасова Димитрова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
FORMATION OF DIGITAL LITERACY FOR STUDENTS FROM THIRD GRADE – SITUATION AND PERSPECTIVES
Krasimira Atanasova Dimitrova
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 39-42)

МЕДИИ И ИЗКУСТВО

Лучия Ангелова, Божидар Ангелов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София
THE MEDIA AND THE ART
Luchia Angelova, Bozhidar Angelov
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Sofia (стр. 43-47)

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Радослав Иванов Пенев, Любослава Димитрова Пенева
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата
SOCIAL INTERACTION IN CHILDREN’S GARDEN
Radoslav Ivanov Penev, Luboslava Dimitrova Peneva
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Educationsl Studies and the Arms (стр. 48-50)

МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОНТЕКСТНИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ПОЗНАВАТЕЛ НА МАТЕМАТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ПРИКАЗНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ИГРИ

Красимира Атанасова Димитрова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
A MODEL FOR FORMING SOFT SKILLS THROUGH COGNITIVE MATHEMATICAL ACTIVITIES IN PRESCHOOL AGE – FAIRY -TALE MATH GAME
Krasimira Atanasova Dimitrova
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 51-56)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ „ИТИ-ДГ 1-2“ В ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНА РАБОТА В БОГАТА НА ТЕХНОЛОГИИ СРЕДА

Румяна Йорданова Папанчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
USING DIGITAL CONTENT – EDUCATIONAL SOFTWARE “ITI-DG 1-2“ AT FIRST AND SECOND GROUP IN KINDERGARTEN TO REALIZE EFFECTIVE EDUCATIONAL PROCESS INTO RICH IN TECHNOLOGY ENVIRONMENT
Rumyana Yordanova Papancheva
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 57-64)

ДИНАМИЧНА КЛАСНА СТАЯ – КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА

Румяна Йорданова Папанчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
DYNAMIC CLASSROOM – FRAMEWORK
Rumyana Yordanova Papancheva
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 65-69)

НАГЛАСИ НА УЧИТЕЛИТЕ КЪМ ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Тинка Димитрова Иванова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
TEACHERES` ADJUSTMENT TO ASSESMENT OF PUPILS` SCHOOL ACHIEVEMENTS IN THE PRIMARY STAGE OF EDUCATION
Tinka Dimitrova Ivanova
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 70-75)

НАГЛАСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА КЪМ ОПАЗВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Даниела Иванова Рачева
СУ ,,Св. Климент Охридски“, София
ATTITUDES OF YOUNG PEOPLE TOWARDS THE PREZERVATION OF THE NATIONAL CULTURAL HERITAGE
Daniela Ivanova Racheva
Sofia University ,,St. Kliment Ohridski“, Sofia (стр. 76-83)

МОТИВАЦИОННАТА СИЛА НА УПРАВЛЕНИЕТО

Ивайло Пеев Старибратов
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив
THE MOTIVATIONAL POWER OF MANAGEMENT
Ivaylo Peev Staribratov
Plovdiv University Paisii Hilendarski, Plovdiv  (стр. 84-87)

АСПЕКТИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА И НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО АВТОРСКОТО ПРАВО В ЦИФРОВИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР

Ангел Стефанов Манчев
СУ „Св. Кл. Охридски“, София
ASPECTS OF TEACHING AND SCIENTIFIC ACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE NEW DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON COPYRIGHT IN THE DIGITAL SINGLE MARKET
Angel Stefanov Manchev
Sofia University „St. Kl. Ohridski“, Sofia (стр. 88-92)

УЧЕБЕН ПРОЕКТ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА АКАДЕМИЧНОТО РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪРХУ ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Светла Ангелова Шапкалова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София
A LEARNING PROJECT ON THE INFLUENCE OF ACADEMIC RELIGIOUS EDUCATION ON ECOLOGICAL UPBRINGING
Svetla Angelova Shapkalova
University of Library Studies and Information Technologies (стр. 93-98)

НАГЛАСИ И ПОДХОДИ НА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ КЪМ ДОМАШНАТА РАБОТА

Надежда Ангелова Калоянова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
ATTITUDES AND APPROCHES OF PRIMERY SCHOOL TEACHERS TO HOMEWORK
Nadezhda Angelova Kaloyanova
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 99-104)

ИНФОРМАТИКА И ИТ
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩE

Тодорка Атанасова Глушкова, Станимир Недялков Стоянов
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SECONDARY SCHOOL
Todorka Atanasova Glushkova, Stanimir Nedyalkov Stoyanov
Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Plovdiv (стр. 105-112)

БЛОКЧЕЙН-БАЗИРАН МОДЕЛ ЗА ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ С ФАБРИЧНА НОМЕРАЦИЯ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Венета Табакова – Комсалова¹, Ирина Кръстева², Тодорка Глушкова²
¹Регионално управление на образованието, град Пловдив
²ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
BLOCKCHAIN BASED MODEL FOR DOCUMENT PROCESSING WITH FACTORY NUMBERING
IN SECONDARY SCHOOL
Veneta Tabakova – Komsalova¹, Irina Krasteva², Todorka Glushkova²
¹Regional Education Management, Plovdiv
²Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Plovdiv (стр. 113-119)

ИНТЕЛИГЕНТНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Ирина Красимирова Кръстева, Йордан Георгиев Тодоров, Станимир Недялков Стоянов
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
INTELLIGENT SCHOOL EDUCATION SPACE
Irina Krasimirova Krasteva, Yordan Georgiev Todorov, Stanimir Nedyalkov Stoyanov
Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Plovdiv (стр. 120-126)

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРОВ «РОБОТОТЕХНИКА В ОБРАЗОВАНИИ »

Григорьев Сергей Георгиевич, Григорьева Марина Александровна
Московский городской педагогический университет, Москва
MASTER’S DEGREE PROGRAM „ROBOTICS IN EDUCATION“
Grigoriev Sergey, Grigorieva Marina
Moscow City University (стр. 127-129)

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КОНИЧНИТЕ СЕЧЕНИЯ НА ОСНОВАТА НА КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Борислав Йорданов Лазаров¹, Димитър Георгиев Димитров²
¹Институт по математика и информатика – БАН, София
²125 СУ „Боян Пенев“, София
COMPUTER SUPPORTED RECONSIDERATION OF CONICS
Borislav Yordanov Lazarov¹, Dimitar Georgiev Dimitrov²
¹Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences
²125th Secondary School – Sofia (стр. 130-134)

КЛУБ „МАТЕМАТИЧЕСКИ ДИЗАЙН“ – ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В 1 И 2 КЛАС В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Румяна Йорданова Папанчева, Мария Ангелова Миткова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
CLUB “MATHEMATICAL DESIGN“ – CURRICULUM FOR OUTSCHOOL ACTIVITIES AT 1ST AND 2ND GRADE IN PRIMARY SCHOOL
Rumyana Yordanova Papancheva, Mariya Angelova Mitkova
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 135-140)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРИ КЛАС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

Красимира Атанасова Димитрова¹, Димона Георгиева Георгиева²
¹Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
²НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас
OPPORTUNITIES FOR IMPROVING CALCULATION SKILLS OF STUDENTS FROM THE SECOND GRADE BY THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES
Krasimira Atanasova Dimitrova¹, Dimona Georgieva Georgieva²
¹University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas
²Primary School „Mihail Lakatnik“, Burgas (стр. 141-147)

ГРУПОВА И ЕКИПНА РАБОТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЧРЕЗ ТЕХНИКАТА „ШЕСТ МИСЛЕЩИ ШАПКИ“

Ивелина Венкова Велчева, Коста Андреев Гъров
ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
GROUP AND TEAM WORK IN INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING THROUGH SIX THINKING HATS TECHNIQUE
Ivelina Venkova Velcheva, Kosta Andreev Garov
University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“, Plovdiv (стр. 148-155)

КОМПЮТЪРНИ ПРОЕКТИ В SCRATCH ЗА РАЗВИВАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Румяна Йорданова Папанчева¹, Румяна Иванова Карадимитрова², Коста Андреев Гъров²
¹Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
²Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив
COMPUTER PROJECTS IN SCRATCH – A TOOL FOR DEVELOPING STUDENTS’ LITERACY AND COMMUNICATION SKILSS IN PRIMARY SCHOOL
Rumyana Yordanova Papancheva¹, Rumyana Ivanova Karadimitrova², Kosta Andreev Garov²
¹University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas
²Plovdiv University “Paisii Hilenadarski“, Plovdiv (стр. 156-160)

УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПРЕДУЧИЛИЩН А ВЪЗРАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА В МОЛДОВА

Пенка Кръстева Вълчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
LEARNING IN CONTEMPORARY BULGARIAN LANGUAGE IN PRESCHOOL AGE FROM THE BULGARIAN DIASPORA IN MOLDOVA
Penka Krasteva Valcheva
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 161-164)

ПИКТОГРАМИТЕ – ФАКТОР ЗА УСПЕШНОСТТА НА ЛИТЕРАТУРНИЯ РАЗГОВОР В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Снежанка Добрева Георгиева¹, Нора Димитрова Баланска²
¹Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
²Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
PICTOGRAMS AS A FACTOR FOR SUCCESS OF THE LITERARY CONVERSATION IN THE PREPARATORY GROUPS IN NURSERY SCHOOLS
Snezhanka Dobreva Georgieva¹, Nora Dimitrova Balanska²
¹University of Shumen Bishop Konstantin Preslavski, Shumen
²Sava Dobroplodni Secondary School, Shumen (стр. 165-172)

КОМПЛЕКСЕН ХАРАКТЕР И МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ РАВНИЩА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЪВ ВТОРИ КЛАС

Даниел Петров Полихронов¹, Руска Недялкова Симеонова²
¹Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, София
²Средно училище „Св. Кл. Охридски“, Добрич
COMPLEX CHARACTER AND MULTIFUNCTIONAL LEVELS IN THE FORMATION OF LITERARY COMPETENCES IN THE SECOND GRADE
Daniel Petrov Polihronov¹, Ruska Nedyalkova Simeonova²
¹Sofia University “St. Kliment Ohridski“, Sofia
²St. Kliment Ohridski High School of Arts, Dobrich (стр. 173-179)

ИНТЕГРАТИВНИ ВРЪЗКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ, ДАВАЩИ ЗНАНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И ПРИРОДАТА ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ

Милена Илиева Цанкова, Камелия Койчева Йорданова
ШУ „Епископ Константин Преславски“, Колеж – Добрич, гр. Добрич
INTEGRATIVE RELATIONSHIPS IN EDUCATION OF SUBJECTS GIVING KNOWLEDGE IN BULGARIAN LANGUAGE AND NATURE IN PREPARATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Milena Ilieva Tsankova, Kameliya Koycheva Yordanova
Shumen University „Bishop Konstantin Preslavski“, College – Dobrich (стр. 180-181)

ОТНОШЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА  (С ОГЛЕД НА БЪДЕЩА СЪВМЕСТНА КОМУНИКАЦИЯ)

Федора Тодорова Петрова, Мелтем Хюсеин Емурла
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
THE ATTITUDE OF PROF. DR ASSEN ZLATAROV UNIVERSITY STUDENTS TO THE BULGARIAN DIASPORA (IN VIEW OF FUTURE COMMUNICATION)
Fedora Todorova Petrova, Meltem Hyusein Emurla
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 182-185)

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПА КРАЕЗНАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Даниела Борисова Христова
Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“, Бургас
APPLICATION OF THE LOCAL  HISTORY APPROACH IN HISTORY EDUCATION
Daniela Borisova Hristova
Primary school Aleksander Georgiev – Kodzhakafaliyata (стр. 186-190)

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МУЗИКАЛНА ИЗРАЗНОСТ – ОСНОВОПОЛАГАЩ ФАКТОР ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАНИЕ ЗА МУЗИКАТА У ДЕЦА И СТУДЕНТИ

Смилена Димитрова Смилкова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
ELEMENTS OF MUSICAL EXPRESSION – A MAJOR CONSTITUTIONAL FACTOR FOR MUSIC KNOWLEDGE FOR CHILDREN AND STUDENTS
Smilena Dimitrova Smilkova
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 191-193)

ПОСТИЖЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В АНИМАЦИОННОТО КИНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ

Георги Костадинов Терзиев
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
THE ACHIEVEMENTS OF THE BULGARIAN ANIMATION CINEMA – PEDAGOGICAL ASPECTS
George Kostadinov Terziev
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas (стр. 194-196)