Том 11, брой 1

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 11/2020, ISSUE 1, ISSN 1314-1791 (PRINT ), ISSN 2535-1214 (ONLINE )

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

 

ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ

 

ПРЕПОДАВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – СПОДЕЛЕН ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ

Мария Йорданова Гайдарова1, Тодорка Живкова Терзиева2, Асен Кънчев Рахнев3
1ОУ „Райна Княгиня“, 1, 2, 3 ПУ „Паисий Хилендарски“, ФМИ , гр. Пловдив (стр. 7-14)

 

ИЗУЧАВАНЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ НА ЛОГИКА И ЛОГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗНАНИЯ

Станимир Недялков Стоянов1, Тодорка Атанасова Глушкова1, Румяна Папанчева
1Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив
2Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 15-22)

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ПРИ ТЕКСТ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ И ТЕКСТ НА ЕКРАН

Деспина Василева, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, София (стр. 23-29)

 

ДИСТАНЦИОННИТЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИТЕ – БЪДЕЩИ ПЕДАГОЗИ

Снежанка Добрева Георгиева1, Нора Димитрова Баланска2,
1Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен
2Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен (стр. 30-34)

 

ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА АЛФА ПОКОЛЕНИЕТО

Любомира Петрова Парижкова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (стр. 35-41)

 

МЕДИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ

Лучия Малинова Ангелова, Божидар Михайлов Ангелов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София (стр. 42-45)

 

ПРЕГЛЕД НА ОБУЧЕНИЕТО ПО COMPUTING В АНГЛИЯ И НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Румяна Иванова Карадимитрова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив (стр. 46-52)

 

SOME RESULTS FROM A SURVEY ABOUT FORMING DIGITAL LITERACY OF 8 YEARS OLD STUDENTS

Любомира Петрова Парижкова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (стр. 53-56)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА STEM ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ФАКТОР ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕКИПНИ УМЕНИЯ И РАЗВИВАНЕ НА АЛГОРИТМИЧНО МИСЛЕНЕ

Румяна Йорданова Папанчева1, Людмила Атанасова Дерменджиева2
1Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
2Първо ОУ „Св. Св. Кирил И Методий“, Гоце Делчев (стр. 57-61)

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

 

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД – ПРОЕКЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Красимира Атанасова Димитрова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 62-66)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО – МЕТОДИ, ПОДХОДИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ, МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Красимира Атанасова Димитрова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 67-71)

 

ПОМАГАЩО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Мария Стоянова Дишкова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 72-76)

 

КОРЕЛАЦИЯТА БЕДНОСТ – ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ – СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ (ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ)

Тони Георгиева Манасиева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (стр. 78-82)

 

ДЕВИАНТНО И ДЕЛИНКВЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ, ОТРАЗЕНИ В  ИЗКУСТВОТО, В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Даниел Полихронов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София (стр. 83-85)

 

СОЦИАЛНО НАУЧАВАНЕ В ДЕТСТВОТО: ВЛИЯНИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ

Радослав Иванов Пенев, Любослава Димитрова Пенева
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата (стр. 86-90)

 

НЕПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Милен Замфиров Замфиров, Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева, Цецка Димитрова Коларова, Екатерина Неделчева Софрониева, Милена Любенова Блажиева
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, София (стр. 91-98)

 

ЕМОЦИИТЕ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПЕДАГОГ

Рени Георгиева Христова-Коцева
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново (стр. 99-105)

 

АКТУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА МУЗЕИ И БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ: НОВО ПРОУЧВАНЕ

Соня Любомирова Спасова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (стр. 106-109)

 

ОБРАЗ И ЕМОЦИЯ В КЛАВИРНАТА ПИЕСА „БОЛНАТА КУКЛА“ ОТ „ДЕТСКИ АЛБУМ“ НА П. И. ЧАЙКОВСКИ

Смилена Смилкова, Университет „Проф д-р. Асен Златаров“, Бургас (стр. 110-113)

 

ХРИСТИЯНСКО ВЪЗПИТАНИЕ И ДИГИТАЛНИ МЕДИИ – РЕЗУЛТАТИ ОТ КОРЕЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЦА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, ИЗУЧАВАЩИ РЕЛИГИЯ

Магдалена Маринова Легкоступ
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново (стр. 114-121)

 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, РЕЛИГИОЗНИ ЦЕННОСТИ, ЕКОЛОГИЯ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО: ЕДИН ПРОЕКТ НА УНИБИТ

Светла Ангелова Шапкалова, Жоржета Димитрова Назърска
Университет по библиотекознание и информационни технологии (стр. 122-126)

 

ОБРАЗОВАНИЕ – ВОЗВРАЩЕНИЕ К РЕАЛЬНОСТИ

Александр Геннадьевич Луканкин
Московский региональный социально-экономический институт, Россия (стр. 127-130)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В УЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ СПОРЕД МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Нели Илиева Бояджиева, Милена Стефанова Великова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София (стр. 131-137)

 

ИНОВАЦИИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИ И УЧИТЕЛИ

Йорданка Стойнова Николова, СУ „Св. Климент Охридски“, София (стр. 138-143)

 

АТЕЛИЕТАТА ПО ИЗКУСТВО – ПЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ

Люба Атанасова Златкова, ШУ „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен (стр. 144-148)

 

ИЗКУСТВОТО НА ПЛАКАТА И ИНОВАТИВНИТЕ ПРАКТИКИ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ПЕДАГОГИКА

Георги Костадинов Терзиев, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас (стр. 149-153)

 

ПОЗИТИВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ПРОГРАМАТА ЗА ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ УЧИТЕЛИ НА Д-Р ТОМАС ГОРДЪН

Дарина Желкова Георгиева1, Мария Стоянова Дишкова2
1Гордън Груп България 2017 Еоод
2Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 154-161)

 

УЧИТЕЛЯТ В РОЛЯ НА СЦЕНАТА НА КЛАСНАТА СТАЯ

Евгения Валентинова Роева, СУ „Св. Климент Охридски“, София (стр. 162-167)

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ВИДЕО КАДРИ ПРЕЗ ОБЕКТИВА НА АРТ АНИМИРАНАТА КЛАСНА СТАЯ

Мария Николаева Николова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София (стр. 168-174)

 

ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО
НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Евгения Минкова Тополска, ВТУ „Св. Св. Кирил И Методий“ – филиал гр. Враца (стр. 175-179)

 

ИНОВАЦИИТЕ – ПОЛИТИКИ И РЕАЛНОСТИ В ЕВРОПА

Илиана Огнянова Петкова, СУ „Св. Кл. Охридски“, факултет по педагогика, София (стр. 180-187)

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС В УЧИЛИЩЕ

Ивайло Пеев Старибратов, Пловдивски университет „Паисий Хиледарски“, Пловдив (стр. 188-193)

 

ПОДБОРЪТ НА УЧИТЕЛИ – ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ НА ВСЯКО УЧИЛИЩЕ

Ивайло Пеев Старибратов, Пловдивски Университет „Паисий Хиледарски“, Пловдив (стр. 194-198)

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

МОДЕЛИРАНЕ С PHET СИМУЛАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Христина Георгиева Петрова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив (стр. 199-203)

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОТОГРАФИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Христина Георгиева Петрова, ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив (стр. 204-208)

 

МОДЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА STEM ПОДХОД В УСЛОВИЯ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – STEM ДОМАШНА ЛАБОРАТОРИЯ

Грета Димитрова Стоянова, ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, Бургас (стр. 209-215)

 

ИНОВАТИВНИ ФОРМИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Елица Иванова Александрова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, филиал Враца (стр. 216-220)

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ ЧРЕЗ ПАТРИОТИЧНИ ПОСЛАНИЯ В ПЪРВИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ЛИТЕРАТУРА (НА ПРИМЕРА НА „СВЕТУЛКА“)

Пенка Кръстева Вълчева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 221-225)

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ИГРОВО-БАЗИРАНА ЕКОСИСТЕМА ЗА ДЕЦА-АУТИСТИ

Станимир Недялков Стоянов, Ани Христова Епитропова, Александър Петров Петров
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (стр. 226-232)

 

УЧЕБНИТЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО  ПО ИЗКУСТВЕН  ИНТЕЛЕКТ

Венета Табакова-Комсалова1, Тодорка Атанасова Глушкова2, Мария Грънчарова-Христова3, Ирина Красимирова Кръстева2
1Регионално управление на образованието, гр. Пловдив
2Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
3Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив (стр. 233-240)

 

КНИГОИЗДАВАНЕ

 

COVID МЕНИДЖМЪНТ

д-р Ангел Манчев
Софийски Университет „Св. Кл Охридски“,
Факултет по журналистика и масова комуникация (стр. 241-246)