За Нас

Списание „Образование и технологии“ е годишно научно-методическо списание. Списанието се издава от сдружение „Образование и технологии“ от 2010 година.

Статиите, публикувани в списанието представят проблеми, свързани с образованието във всичките му степени – от предучилищна степен до висше образование. Статиите в списанието са два вида. Първият вид са научно-приложени публикации представящи резултати от педагогически изследвания, анализи на образователни проблеми и перспективи и др. Във втория вид статии се представят и анализират добри педагогически практики.

Списанието е насочено към всички специалисти в сферата на образованието – учени педагози, специалисти по математика, български и чужди езици, информатика и информационни технологии, социални, природни и технически науки, учители от всички образователни нива, директори, образователни лидери и всички други, ангажирани с темата „образование“.

Основни акценти в публикациите са актуални към момента проблеми в образователната практика и образователни политики. Дигиталното поколение, нуждата от нови методи на работа и съвременна учебна среда, актуални проблеми на образователния мениджмънт, оценката на качеството в образованието, обучението в технологично богата среда, съвременни образователни технологии, хардуерни и софтуерни решения, е-обучение и др.

Списание „Образование и технологии“ е годишно.
Издават се два броя. В брой 1 се публикуват научни статии, анализи, методики на работа и др.п. В брой 2 се публикуват добри педагогически практики.
Списанието е достъпно свободно онлайн.
На хартия се публикуват разширени абстракти – в обем до 4 страници със същата структура, както пълния текст на статията (максимален обем на оригиналната статия – 10 страници). Хартиеното копие се придружава с диск, съдържащ оригиналните статии в пълен текст.
В съответствие с нормативните уредби, съдържанието на списание „Образование и технологии“ се архивира от Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. София. От всеки издаден брой годишно на библиотеката се предоставят изискуемият брой хартиени издания, придружени с диск с пълните текстове на публикациите.