Инструкции за авторите

За публикуване на статия в списание „Образование и технологии“ авторите трябва да подадат:

  • разширен обзор на статията в обем до 4 стр.
  • пълен вариант на статията в обем до 10 стр.
  • архив с използваните в статията илюстрации – фигури, диаграми, снимки (не е задължително).

Файлът-образец за форматиране на докладите може да бъде изтеглен от следната връзка:

http://itlearning-bg.com/index.php?section=ADST&aud=44&pic=2