Том 12. брой 1

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, ТОМ 12/2021, БРОЙ 1, ISSN 1314-1791 (PRINT ), ISSN 2535-1214 (ONLINE )

ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И МЕДИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

ОЦЕНКА НА КОГНИТИВНОТО И ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ В УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ В БОГАТА НА ТЕХНОЛОГИИ СРЕДА 

Надежда Ангелова Калоянова, Румяна Йорданова Папанчева,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (Стр. 7-16)

ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ 

Красимира Атанасова Димитрова,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (Стр. 17-19)

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВАТА ДИГИТАЛНА ДЕКАДА 

Любомира Петрова Парижкова,
Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии, гр. София (Стр. 20-25)

„ЕФЕКТЪТ НА ПИГМАЛИОН “ В КЛАСНАТА СТАЯ 

Мария Стоянова Дишкова,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (Стр. 26-32)

ПРИЧИНИ И МОТИВИ ЗА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

Тони Георгиева Манасиева,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София (Стр. 33-38)

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ 

Даниел Петров Полихронов, Мариела Василева Андреева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София (Стр. 39-43)

ИГРОВО-ПОЗНАВАТЕЛНИ СИТУАЦИИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Радослав Иванов Пенев, Любослава Димитрова Пенева
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата (Стр. 44-48)

ГОТОВНОСТ ЗА УЧИЛИЩЕ В КОНТЕКСТА НА „ЕДИННА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИСТЕМА – ДЕТСКА ГРАДИНА – НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ“ 

Лучия Малинова Ангелова, Божидар Михайлов Ангелов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София (Стр. 49-54)

ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРИ ДЕЦА С ДРУГ СЕМЕЕН ЕЗИК 

Евгения Минкова Тополска,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца, гр. Враца (Стр. 55-59)

БАЗИРАНИЯТ НА ПРИРОДАТА, СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛЕН ПОДХОД И ПРИРОДОНАУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕТЕТО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ – ЕДНА НЕОБХОДИМА СВЪРЗАНОСТ 

Светлана Петкова Ангелова,
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Филиал Враца (Стр. 60-66)

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГЕНЕЗИС И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Александр Геннадьевич Луканкин¹, Ирина Николаевна Слободская²
¹Московский региональный социально-экономический институт, Россия
²Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Россия (Стр. 67-70)

САМООЦЕНКАТА ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗБОР 

Рени Георгиева Христова-Коцева,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново (Стр. 71-76)

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ – МЕЖДУ ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ И ИНОВАЦИИТЕ 

Илиана Огнянова Петкова,
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, гр. София (Стр. 77-82)

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ В РЕГИОНАЛНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ В БЪЛГАРИЯ 

Соня Любомирова Спасова, Светослава Бориславова Димитрова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (Стр. 83-88)

ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК В ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

Анна Костадинова Целова,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Филиал Враца, гр. Враца (Стр. 89-94)

МОТИВАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С ИЗБОРА НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ – КАРИЕРНА ОРИЕНТАЦИЯ И УЧИЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА 

Лилия Виткова Бабакова,
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив (Стр. 95-99)

ЛИЧНИЯТ ПРИМЕР НА ИНФЛУЕНСЪРИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИ 

Екатерина Златева Томова,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София (Стр. 100-106)

ФУНКЦИИ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНЪЧНИ СПОСОБНОСТИ У ПОДРАСТВАЩИТЕ ЗА ОТКЛОНЕНИЯТА В ПОВЕДЕНИЕТО 

Даниел Петров Полихронов,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България (Стр. 107-112)

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ КЪМ ПОВИШАВАНЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА РОДИТЕЛИТЕ В НЕФОРМАЛНА СРЕДА 

Йорданка Стойнова Николова,
СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София (Стр. 113-120)

ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОГРАМИТЕ НА Д-Р ТОМАС ГОРДЪН

Дарина Желкова Георгиева¹, Мария Стоянова Дишкова²
¹Гордън Груп България 2017 ЕООД
²Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (Стр. 121-127)

ПРИЛАГАНЕ НА PERMA МОДЕЛ В ИНОВАТИВЕН STEM ПРЕДМЕТ „КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

Михаил Бориславов Ненов, Севил Юсуф Иванова, Грета Димитрова Стоянова, Таня Маркова Сребрева
ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас (Стр. 128-132)

ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОВЕКТОРНА ОПРЕДЕЛЯЩА ПОВЕДЕНИЕТО СРЕДА В ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 

Димитър Георгиев Димитров, Стефана Стоянова Петрова,
125 СУ „Боян Пенев“, гр. София (Стр. 133-138)

СПЕЦИФИКА НА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ ВЪРХУ ТЕКСТ НА БАСНЯ ВЪВ ВТОРИ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

Маргарита Тодорова Терзиева,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (Стр. 139-143)

РЕЧЕВОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ТЕКСТОЦЕНТРИЧНА И ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 

Снежанка Добрева Георгиева1, Нора Димитрова Баланска2
1Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
2Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен (Стр. 144-152)

РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ РАЗКАЗ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В СВЕТЛИНАТА НА ТЕОРИЯТА ЗА РЕЧЕВАТА ДЕЙНОСТ 

Пенка Кръстева Вълчева,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (Стр. 153-157)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОГИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ И КОМУНИКАТИВНОРЕЧЕВИ КОМПЕТЕНЦИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Румяна Иванова Карадимитрова,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив (Стр. 158-165)

РАЗВИТИЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ПРЕДСТАВИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ГЕОМЕТРИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД 

Красимира Атанасова Димитрова,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (Стр. 166-169)

СИНОДАЛНИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО РЕЛИГИЯ – ИНОВАЦИИ, УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

Магдалена Маринова Легкоступ,
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (Стр. 170-176)

УПОТРЕБА НА РОДЕН ЕЗИК В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Екатерина Неделчева Софрониева, Христина Николаева Белева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, София (Стр. 177-181)

ЦЯЛОСТНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО СЪС СРЕДСТВАТА НА ИЗКУСТВОТО 

Люба Атанасова Златкова,
ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен (Стр. 182-185)

РОЛЯТА НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ДЕФОРМАЦИЯ В ДЕТСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ТВОРЧЕСТВО  

Елица Иванова Александрова,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Филиал-Враца (Стр. 186-190)

„БЪЛГАРСКА МУЗИКА“ – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИТЕ МУЗИКАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СТУДЕНТИ – БЪДЕЩИ ПЕДАГОЗИ 

Смилена Димитрова Смилкова,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (Стр. 191-196)

НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИИ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ 

Венета Веселинова Табакова-Комсалова1, Тодорка Атанасова Глушкова2, Ирина Красимирова Кръстева3
1,2Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
3Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, София (Стр. 197-202)

НАСОКИ, ИДЕИ И ПОДХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИИ В УЧИЛИЩЕ. СТРУКТУРИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И СЕМАНТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ 

Станимир Недялков Стоянов1, Тодорка Атанасова Глушкова1,
Мария Тодорова Грънчарова-Христова2, Венета Веселинова Табакова-Комсалова1
1Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
2Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив (Стр. 202-208)

ИГРОВО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ИНТЕГРИРАНИ ДОМЕЙНИ С ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА STEAM ЦЕНТРОВE 

Стефани Паунова, Виляна Дойчевска, Валентин Йорданов, Станимир Стоянов
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив (Стр. 209-214)

ПОДХОД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОНТОЛОГИИ И ДИГИТАЛНИ БИБЛИОТЕКИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В УЧИЛИЩЕ

Мария Тодорова Грънчарова-Христова1, Невена Севдалинова Моралийска2, Йордан Георгиев Тодоров2, Иван Станимиров Стоянов2
1Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив
2Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, гр. София (Стр. 215-221)

ИНТЕЛИГЕНТНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В STEAM ЦЕНТРОВЕ 

Ирина Красимирова Кръстева1, Йордан Георгиев Тодоров1, Иван Станимиров Стоянов1
1Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, София (Стр. 222-228)

STEM КОНЦЕПЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО – РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕСУРСИ И ИДЕИ

Румяна Йорданова Папанчева1, Людмила Атанасова Дерменджиева2
1Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
2ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (Стр. 229-235)

ПРИЛАГАНЕ НА STEM ПОДХОД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Ивелина Венкова Велчева, Коста Андреев Гъров,
ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (Стр. 236-243)

МЯСТОТО НА ДОБАВЕНАТА РЕАЛНОСТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

Вера Петкова Шопова, Иван Марков Димитров,
ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (Стр. 244-248)

ОБОБЩАВАНЕ НА ОЛИМПИЙСКИ ЗАДАЧИ ЧРЕЗ ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР 

Сава Иванов Гроздев1, Веселин Ненков Ненков2
1City College, University of Sheffield
2Висше военно-морско училище, Варна (Стр. 249-255)

УПРАВЛЕНИЕ НА ВИРТУАЛНИ ЕКИПИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

Ивайло Пеев Старибратов,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (Стр. 256-260)

НЯКОЛКО ВЪПРОСА ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Ангел Стефанов Манчев,
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация (Стр. 261-268)