Политика на списанието

СНЦ „Образование и технологии“ притежава сертификат за управление на качеството N 436-1832-К/27.10. 2016, съгласно стандарта ISO 9001:2015.

Политиката на сп. „Образование и технологии“ следва политиката по качество и утвърждава следните правила:

 • В списание „Образование и технологии“ се публикуват статии, свързани пряко или косвено с темата „Образование“.
 • В списание „Образование и технологии“ се публикуват статии, които отговарят на поставените технически изисквания за оформление на текста.
 • В списание „Образование и технологии“ се публикуват само оригинални статии, за които авторът гарантира, че не са били публикувани другаде.
 • В списание „Образование и технологии“ се публикуват само статии, преминали успешно процедурата по рецензиране.
Процедура по рецензиране

Системата за рецензиране на статиите включва оценяване на подадените материали от двама рецензенти, при спазване на следните правила:

 • Рецензентът е специалист по темата, предмет на подадената за публикуване статия;
 • Двамата рецензенти дават оценка на статията независимо един друг, без да им се дава информация за това кой е другият рецензент на статията.
 • Рецензентът е анонимен за автора.
 • Рецензентът има пълна информация за автора на статията.
 • Рецензентът не е от същата институция като тази на автора на статията.
 • Рецензентът не е съавтор на автора на статията в последните 2 години.
 • Рецензентът не може да бъде предлаган от автора на статията.

Целта на процедурата по рецензиране е да съдейства на редакционната колегия за вземане на решение за публикуване или отхвърляне на статията. Целта на процедурата по рецензиране е и да съдейства на автора за постигане на по-високо качество на публикацията.

Процедура по публикуване

След подаване на статията от автора, пътят на материала има следната хронология:

 • Етап 1. Техническа проверка – Проверка дали темата на статията съвпада с темата на списание „Образование и технологии“. Проверка за удовлетворяване на техническите изисквания за оформление на статията. Проверка за плагиатство.
 • Етап 2. Рецензиране – Статията се изпраща на двама рецензенти, които трябва да направят писмена рецензия, като попълнят формуляр на рецензента. Рецензията трябва да има заключение едно от следните три: отхвърля статията; приема статията след допълнителни корекции; приема статията за публикуване.
 • Етап 3. Корекция – Ако към авторът са поставени изисквания за допълнения и/или коригиране на статията, материалът се връща на автора за коригиране и повторно подаване. Коригираната статия се изпраща на рецензента за одобрение на промените. Рецензентът дава писмена препоръка за публикуване или отхвърляне на статията.
 • Етап 4. Вземане на решение – На база рецензията на двамата рецензенти, главният редактор взема решение за публикуване или отхвърляне на подадения материал. При две отрицателни рецензии, статията се отхвърля. Ако двете рецензии се разминават сериозно в заключенията си, главният редактор избира нов рецензент, с цел потвърждаване на едно от двете мнения. При една положителна и една отрицателна рецензия, главният редактор взима решение дали статията да бъде публикувана.
Срокове

При нормални обстоятелства процесът на публикуване от подаване на статията до публикуването й отнема 45 дни до 2 месеца.

Списанието се издава в края на месец август.

Срокът за подаване на статии за публикуване в списание „Образование и технологии“ е от 1.05 до 15.07 всяка година.

Права и отговорности

Вземането на решение за публикуване или отхвърляне на статия в сп. Образование и технологии носи главният редактор на списанието. Решението се основава на заключенията на рецензентите и при нужда на обсъждане с редакционната колегия.

Авторът носи отговорност за съдържанието и изводите в статията. Авторът декларира, че статията има оригинално съдържание, което не е публикувано преди това другаде. Работа, която е публикуване на друго място не може да бъде публикувана в сп. „Образование и технологии“.

Авторът декларира, че в статията няма незаконни твърдения и твърдения, които нарушават правата на трети страни.

Ако статията се публикува с финансовата подкрепа на проектно или друго финансиране, авторът включва бележка под линия или в раздел „Благодарности“.

Ако статията описва резултати, за които са допринесли други хора, авторът включва бележка под линия или в раздел „Благодарности“.

Ако статията е била представена в устна форма на конференция със същото или близко заглавие, Авторът трябва да опише това коректно в статията.

Авторът цитира коректно използваните източници. Източниците се изброяват след статията, според техническите изисквания и стил на цитиране, определени за списанието.

Ако авторът открие в последствие груба грешка в статията си, той трябва да уведоми за това главният редактор и да съдейства до коригиране на допуснатата грешка.

Авторът има право на един брой от хартиеното копие на списанието – книгата с разширени абстракти и прилежащ диск с пълните текстове на статиите. При изпращане на списанието по куриер, разходите са за сметка на автора.

Политика за етично поведение

Списание „Образование и технологии“ следва политика за етично поведение. Авторът декларира автентичност и достоверност на резултатите, цитира коректно използваните източници, отдава чест на хората и организациите, допринесли за резултатите, представени в публикацията. Рецензентите, главният редактор и редакционната колегия спазват поверителност на подадените резултати от авторите и не ги споделят по никакъв повод преди публикуване.

Всеки има право да сигнализира главния редактор и редакционната колегия за неетично поведение на автор. При постъпило обвинение по съдържанието на публикувана статия, главният редактор трябва да предприеме действие за проверка на сигнала. При наличие на доказано нарушение и неетична постъпка от страна на автора, главният редактор може да предприеме някое от следните решения или съвкупност от тях:

 • Да се изпрати писмено предупреждение към автора и/или рецензентите на статията.
 • В онлайн текстът на статията да се нанесе добре означена корекция – неточно изречение, пропуснат източник и др.п.
 • Да се направи писмено становище, изясняващо позицията на редакционната колегия по проблема.
 • Да се информира писмено ръководството на институцията на автора за неправомерното или неетично поведение на автора.
 • Да се забрани приемане на статия за публикуване от същия автор за определен период от време.
 • Друго решение по преценка на главния редактор и/или редакционната колегия.

При справяне с проблеми поради неетично поведение редакционната колегия прилага насоките, дадени от COPE – комитет за етично публикуване. https://publicationethics.org/

Политика за недопускане на плагиатство

Списание „Образование и технологии“ следва политика за недопускане и нетолериране на прояви на плагиатство.

За плагиатство се приема:

 • Дословно копиране на чужд текст, без това да е надлежно цитирано. Дословно използвания текст трябва да бъде поставен в кавички и да бъде посочено точно оригиналното използване на текста.
 • Копиране на фигури, формули, изображения от чужд текст, без права върху тях и/или без коректно цитиране на източника.

На Етап 1 – Техническа проверка, подадените статии преминават проверка за плагиатство в системата iThenticate: http://www.ithenticate.com/

Политика на отхвърляна на статия след като вече е публикувана

При доказана злоупотреба на автора след излизане на списанието, статията се маркира като отхвърлена от съответния брой.

Оригиналната статия остава на сайта, като в PDF-файла на статията се добавя воден знак с надпис – ОТХВЪРЛЕНА. Под статията се помества официално изявление на редакционната колегия, обосноваващо предприетата крайна мярка.

Политика за свободен достъп

Списание „Образование и технологии“ е списание със свободен достъп. Съдържанието на списанието е безплатно. Потребителите могат да четат, копират, изтеглят пълния текст на статиите, без да искат съгласие от авторите или от редакционната колегия.

Такса за публикуване

След успешно преминаване на Етап 1 – техническа проверка на материала, авторът трябва да заплати такса за публикуване на материала в размер на 100 лв. (50EURO).

По преценка на редакционната колегия за представители на развиващи се страни, може да се предложи по-ниска цена за публикуване.

По-ниска цена за публикуване в размер на 70 лв. (35EURO) заплащат докторанти (до 35 години) и студенти (до 35 години).

Таксата се превежда по банков път. Банковите такси са за сметка на автора.

Авторско право и лицензиране

Авторите запазват авторски права върху публикуваните статии и предоставят на издателя СНЦ „Образование и технологии“ неизключителното право да публикува статията и да я разпространява във всички форми и медии.

Публикуваните статии се разпространяват под лиценза Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY). Разрешава се копирането и разпространяване на статиите в произволен формат и на произволен носител. Разрешава се трасформация на материал, създаване вкл. на търговски продукт. Изисква се коректно цитиране на автора, отдаване на признание на автора и точно упоменаване на направените промени.

Авторите трябва да дават пълно библиографско описание на оригиналната публикация (автори, заглавие на статията, заглавие на списанието, том, брой, страници), както и неговия DOI код.

При електронно публикуване авторът трябва да даде връзка към оригиналната статия, публикувана в сп. „Образование и технологии“.

Разграничаване

Мненията, изразени в публикуваните творби, не изразяват виждания и позиция на главния редактор и редакционната колегия. Авторите поемат правна и морална отговорност за идеите, изразени в статиите.