Том. 9, Брой 1

ГОДИШНО НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 9/2018, ISSUE 1, ISSN 1314-1791

СТАТИЯ 1. ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ПОНЯТИЯ И СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМА
(стр: 5-19)

СТАТИЯ 2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ПРОЕКТ) (стр: 20-23)

СТАТИЯ 3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ТЕНДЕНЦИИ, ИЗВЕДЕНИ НА БАЗА НАЦИОНАЛНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ (стр: 24-30)

СТАТИЯ 4. ПЪРВИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧИТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ ЧЕТЕНЕТО И ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ ПРИ УЧЕНИЦИ ДО 11 ГОДИНИ (стр: 31-36)

СТАТИЯ 5. ОЦЕНЯВАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА РАДИОТО КАТО МЕДИЯ ОТ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАНИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ  (стр: 37-41)

СТАТИЯ 6. ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ – КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ (стр: 42-44) 

СТАТИЯ 7. ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ, МЕДИИ И РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ (стр.45-49)

СТАТИЯ 8. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ (стр: 50-53)

СТАТИЯ 9. УЧИЛИЩНИ МОДЕЛИ НА ИНОВАТИВНИ ПРОЦЕСИ (стр: 54-59)

СТАТИЯ 10. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“ (стр: 60-65)

СТАТИЯ 11. ФОРМИРАНЕ НА КОНТЕКСТНИ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА – СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМА (стр: 66-71)

СТАТИЯ 12. ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В ПРОГРАМАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 9. КЛАС ИЛИ… ТОВА, КОЕТО УЧЕБНИКЪТ НЕ КАЗВА (стр: 72-77)

СТАТИЯ 13. ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (стр: 78-84)

СТАТИЯ 14. ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО НА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ (стр: 85-88)

СТАТИЯ 15. УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ИМИДЖ – ФАКТОР ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ДОВЕРИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ (стр: 89-91)

СТАТИЯ 16. НАГЛАСИ НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩЕ (стр: 91-94)

СТАТИЯ 17. ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ И ХРИСТИЯНСКО ВЪЗПИТАНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ (стр: 95-99)

СТАТИЯ 18. МЕДИЙНА И ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ИГРАТА (стр: 100-103)

СТАТИЯ 19. КИБЕР-НАСИЛИЕ (стр: 104-106)

СТАТИЯ 20. ФОРМИРАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – НОРМАТИВНА БАЗА И ПРАКТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ (стр: 107-112)

СТАТИЯ 21. ИГРОВО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТВАНЕ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ СВЕТОВЕ (стр: 113-118)

СТАТИЯ 22. МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА АДАПТИВНО ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (стр: 119-124)

СТАТИЯ 23. РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНА КАРТА В ТЕМАТИЧНО-ОРИЕНТИРАНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕДИНИЦИ (стр: 125-131)

СТАТИЯ 24. МАРТИН И ПЕПЕРУДИТЕ (стр: 132-136)

СТАТИЯ 25. „ОГЪНЯТ“ КАТО ПОНЯТИЕ В КОНТЕКСТА НА ЕДИННОТО ПОЗНАНИЕ (стр: 137-144)

СТАТИЯ 26. ПРИЛОЖЕНИЕ НА МНЕМОНИЧНИЯ МЕТОД КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА СВЪРЗАНАТА РЕЧ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (стр: 145-151)

СТАТИЯ 27. ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (стр: 152-157)

СТАТИЯ 28. ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АДАПТИРАНЕ НА РАЗШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА НА ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ (стр: 158-161)

СТАТИЯ 29. МЕТОДЪТ НА ПРОЕКТИТЕ В КОНТЕКСТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ (стр: 162-168)

СТАТИЯ 30. ПРОУЧВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО РЕЛИГИОЗНО НАСЛЕДСТВО В РИСК ЧРЕЗ ПРОЕКТНОБАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ (стр: 169-174)