Том. 8, Брой 2

ГОДИШНО НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 8/2017, ISSUE 2, ISSN 1314-1791

 

СТАТИЯ 22: ДИРЕКТОРЪТ МОТИВАЦИОНИЯТ ДВИГАТЕЛ В УЧИЛИЩЕ (pages: 130-132)

СТАТИЯ 23: ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ (стр.: 133-135)

СТАТИЯ 24: ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДКРЕПЯЩА СУПЕРВИЗИЯ, КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА 2-5 ГОДИШНИ ДЕЦА (стр.: 136-137)

СТАТИЯ 25: FORMAL EDUCATIONAL OFFER ANALYSIS FOR CHILDREN IN PRE-SCHOOL AGE IN POLAND (стр.: 138-142)

СТАТИЯ 26: ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА „ЕКОУЧИЛИЩА“ (стр.: 143-147)

СТАТИЯ 27: ФУНКЦИОНАЛНАТА НЕГРАМОТНОСТ – ПРИЧИНИ, ПРОЯВЛЕНИЯ, УСПЕШНИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО Й (стр.: 148-155)

СТАТИЯ 28: БОГАТСТВОТО, ЩАСТИЕТО И НЕЩАСТИЕТО СПОРЕД ПРИКАЗКАТА „ЩАСТЛИВИЯ ПРИНЦ“ НА ОСКАР УАЙЛД – УРОК С ИНТЕГРИРАНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (стр.: 156-159)

СТАТИЯ 29: МАТЕМАТИКАТА В ЕЖЕДНЕВИЕТО И ИГРАТА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (стр.: 160-165)

СТАТИЯ 30: ЗЕМЯТА НА ДРЕВНИТЕ НИ ПРЕДЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МАТЕМАТИКАТА (стр.: 166-168)

СТАТИЯ 31: МАТЕМАТИКА И ИЗКУСТВО (стр.: 169-176)

СТАТИЯ 32: МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА „ИЗОТЕРМЕН ПРОЦЕС“ С ГРАФИЧЕН МЕТОД В 8. КЛАС (стр.: 177-180)

СТАТИЯ 33: ФОРМИРАНЕ НА ГРАФИЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ В ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС (стр.: 181-184)

СТАТИЯ 34: ХОТЕЛ ЗА НАСЕКОМИ (стр.: 185-188)

СТАТИЯ 35: МЕТОДИКА НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА В БИБЛИОТЕКИ С РЕЛИГИОЗНА НАСОЧЕНОСТ (стр.: 189-194)

СТАТИЯ 36: СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ – УЧЕНИЦИ – РОДИТЕЛИ ЧРЕЗ ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ФОРМИ НА РАБОТА – КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ (стр.: 195-201)

СТАТИЯ 37: IN MEMORIAM: ЗИГМУНТ БАУМАН (1925-2017) И НЯКОИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА НЕГОВИТЕ АНАЛИЗИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО НА ХРИСТИЯНСКИ НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ (стр.: 202-208)

СТАТИЯ 38: ОПИТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА ОТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (стр.: 209-214)

СТАТИЯ 39: НАПРАВИ ГЕНИИ (стр.: 215-218)

СТАТИЯ 40: ЗАРАЖДАНЕ НА МУЗИКАЛНАТА ТЕОРИЯ (стр.: 219-220)

СТАТИЯ 41: ОБРАЗЦИ НА ИТАЛИАНСКОТО МНОГОГЛАСИЕ В ЕПОХАТА НА ARS NOVA (стр.: 221-223)

СТАТИЯ 42: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ В АРТ-СТУДИИ (стр.: 224-227)

СТАТИЯ 43: ПИОНЕРСКИЯТ ПРИНОС НА ИВАН КИРКОВ В БЪЛГАРСКАТА АБСТРАКТНА ЖИВОПИС – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОУКИ (стр.: 228-231)

СТАТИЯ 44: ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ТВОРЧЕСКОТО ДЕЛО НА СТЕФАН КЪНЧЕВ (стр.: 232-234)

СТАТИЯ 45: ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ СИНТЕЗ В МОНУМЕНТАЛНИТЕ ИЗКУСТВА КАТО ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОБЛЕМ (стр.: 235-237)

СТАТИЯ 46: МУЛТИСЕНЗОРНИ ПОДХОДИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО (стр.: 238-244)

СТАТИЯ 47: АСОЦИАТИВНОТО РИСУВАНЕ КАТО ИГРОВИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ДЕТСКО ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ И УСВОЯВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С НЕСТАНДАРТНИ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ (стр.: 245-251)

СТАТИЯ 48: РИТМИЧНИЯТ МОДЕЛ В ИЗКУСТВОТО – ХОЛОГРАМА НА ДУХА ІІІ (ГРАДЕЖЪТ) (стр.: 252-255)

СТАТИЯ 49: ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИГИТАЛНО УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО В ЧАСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (стр.: 256-261)

СТАТИЯ 50: МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА ОТ МУЛТИЕТНИЧЕСКА ЕЗИКОВА ОБЩНОСТ (стр.: 262-269)

СТАТИЯ 51: УЧА ЛЕСНО ЧУЖД ЕЗИК ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ (стр.: 270-275)

СТАТИЯ 52: ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПЪРВИ КЛАС В БОГАТА НА ТЕХНОЛОГИИ СРЕДА (стр.: 276-279)

СТАТИЯ 53: ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 280-287)

СТАТИЯ 54: РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ РЕСУРСИ ЗА РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА И ТАБЛЕТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 288-295)

СТАТИЯ 55: ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТА НА ДЕТЕТО (стр.: 296-299)

СТАТИЯ 56: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ И ТРАДИЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 300-305)

СТАТИЯ 57: БАЩАТА – РАВНОПРАВЕН ПАРТНЬОР В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 306-311)

СТАТИЯ 58: ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ФОКУСИРАНИТЕ ОБЕКТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ВРЪЗКАТА КОМУНИКАЦИЯ-ТВОРЧЕСКИ РАЗКАЗ (стр.: 312-316)

СТАТИЯ 59: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕЧЕВО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ И ТЕАТРАЛИЗИРАНИ ИГРИ (стр.: 317-319)

СТАТИЯ 60: ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНЕТО И УЧЕНЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ПО ИНОВАТИВНАТА СИСТЕМА „PLAY AND TALK WITH ECHO”, ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗКУСТВА“ (стр.: 320-327)

СТАТИЯ 61: ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО СИСТЕМАТА „PLAY AND TALK WITH ECHO”, ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗКУСТВА“ (стр.: 328-332)

СТАТИЯ 62: ДОБРОТВОРСТВОТО – МИСИЯ И ПРИВИЛЕГИЯ (стр.: 333-340)

СТАТИЯ 63: „NEXT STEP OF SOCIAL LIFE LEARNING THROUGH ENGLISH“ – РАЗВИВАНЕ НА ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ АКТИВНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ И УЧАСТИЕ В СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (стр.: 341-345)

СТАТИЯ 64: КЛУБ УЧИЛИЩНА ТЕЛЕВИЗИЯ „МЛАДЕЖ“ (стр.: 346-348)

СТАТИЯ 65: КУЛТУРЕН ОБМЕН МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ (стр.: 349-352)

СТАТИЯ 66: ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ДГ (стр.: 353-355)

СТАТИЯ 67: РОЛЯТА НА ЕКИПА В ПРОЕКТИТЕ НА „ЕРАЗЪМ+“ (стр.: 356-358)

СТАТИЯ 68: ЛЕГООБРАЗОВАНИЕТО – ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (стр.: 359-361)

СТАТИЯ 69: ГОТОВИ ЗА СТАРТ…СТОП – ДА ПРЕМИНЕМ НА ПОВИСОКО НИВО В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИКТ В НАШАТА КЛАСНА СТАЯ (стр.: 362-366)

СТАТИЯ 70: БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ (стр.: 367-375)

СТАТИЯ 71: ФОРМИРАНЕ НА АЛГОРИТМИЧНО МИСЛЕНЕ ЧРЕЗ ЛЕГОРОБОТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕКИПНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА (стр.: 376-379)

СТАТИЯ 72: РАЗШИРЕНА РЕАЛНОСТ И МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ (стр.: 380-383)

СТАТИЯ 73: ПРИЛАГАНЕТО НА FORMS ОТ OFFICE365 В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ (стр.: 384-390)

СТАТИЯ 74: ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ КАЛЬКУЛЯТОРОВ CASIO FX-CG20 И CG-50 – ИННОВАЦИИ В РОССИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ (стр.: 391-399)

СТАТИЯ 75: АРТ ТЕРАПИЯ – ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА, КОГАТО ДУМИТЕ МЪЛЧАТ (стр.: 400-406)