Том. 8, Брой 1

ГОДИШНО НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 8/2017, ISSUE 2, ISSN 1314-1791

 

СТАТИЯ 1: РАЗЛИЧИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ В РАННОТО ДЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ (стр.: 3-6)

СТАТИЯ 2: ЛОГОПЕДАГОГИКА И СМИСЪЛЪТ ОТ УЧЕНЕТО (стр.: 7-10)

СТАТИЯ 3: КОНТЕКСТ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ ЗА ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (стр.: 11-17)

СТАТИЯ 4: ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ (стр.: 18-21)

СТАТИЯ 5: ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МРСЭИ С ШКОЛАМИ (стр.: 22-25)

СТАТИЯ 6: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА ГАРДНЪР ЗА ОЦЕНКА НА СЕНЗОРНАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИ – ФАРМАЦЕВТИ ОТ МУСОФИЯ (стр.: 26-32)

СТАТИЯ 7: ПРОЕКЦИИ НА АНИМАТИВНИЯ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКАТА (стр.: 33-37)

СТАТИЯ 8: СЪЩНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ (стр.: 38-44)

СТАТИЯ 9: МОДЕЛЪТ „ВИРТУАЛЕН УЧИТЕЛ НА ГОСТИ“ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ СМЕСЕН ТИП (BLENDED LEARNING) В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 45-53)

СТАТИЯ 10: ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ, УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ И КИБЕР-НАСИЛИЕ (стр.: 54-58)

СТАТИЯ 11: ХУДОЖНИКЪТ И РЕДАКТОРЪТ В ПРОЦЕС НА СЪЗДАВАНЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ КНИГИ ЗА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (стр.: 59-62)

СТАТИЯ 12: ДИНАМИЧНА УЧЕБНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 63-65)

СТАТИЯ 13: ЛОГАРИТМИ И ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (стр.: 66-71)

СТАТИЯ 14: БИНАРНО ЗАНЯТИЕ „ЗАНИМАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ“ В НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ВЪЗМОЖНОСТ И РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВО ЧРЕЗ ПРИРОДНИТЕ НАУКИ (стр.: 72-79)

СТАТИЯ 15: ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ СЕРИАЛИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СРЕДСТВО В РАМКИТЕ НА ЕЗИКОВО-ЛИТЕРАТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ (стр.: 80-85)

СТАТИЯ 16: ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПОДКРЕПА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (стр.: 86-92)

СТАТИЯ 17: ИГРОВИ ТЕХНИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УМЕНИЯТА ЗА ОРИЕНТИРАНЕ В ПРОСТРАНСТВОТО В ПЪРВИ КЛАС (стр.: 93-98)

СТАТИЯ 18: РЕФЛЕКСИВЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО И ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИ-ПЕДАГОЗИ (стр.: 99-101)

СТАТИЯ 19: ПРИЛОЖЕНИЕ НА РОБОТИКАТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА (стр.: 102-107)

СТАТИЯ 20: ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ – РЕЗУЛТАТИ, ИЗВОДИ И ОЦЕНКИ (стр.: 108-113)

СТАТИЯ 21: MЕЖДУПРЕДМЕТНА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА И ИТ (стр.: 114-119)