Paper18-7

Digital Literacy, Media and Religious Education

Magdalena Marinova Legkostup

University of Veliko Tarnovo „St. Cyril and Methodius“

 Дигитална грамотност, медии и религиозно възпитание

Магдалена Маринова Легкоступ

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

* Авторът изказва благодарност към научен проект „Дигитални компетенции и медиаобразование  в предучилищна и начална училищна възраст (2016-2019)“ ДН05/8-2016, ФНИ, за частичното финансиране на настоящата работа.

 Abstract: This article presents faith-based media literacy education as a unique approach to teaching digital literacy by examining philosophical and theoretical assumptions of scientists and practitioners and identifying its practical applications.
Тази статия разглежда образованието по медийна грамотност, основано на вярата, като уникален подход към преподаването на дигитална грамотност, като разглежда философските и теоретични предположения на учените и практиците и идентифицира неговите практическите приложения.

 Keywords: religion, faith-based media literacy, digital literacy, church

  1. Iaquinto, S., J. Keeler. Faith-based Media Literacy Education: A Look at the Past with an Eye toward the Future – In: Journal of Media Literacy Education 4:1 (2012) 12 – 31.
  2. Stout, D. 2002. “Religious Media Literacy: Toward a Research Agenda.” Journal of Media and Religion 1(1): 49-60.
  3. Hess, M. 2004. “Transforming Traditions: Taking Popular Culture Seriously in Religious Education.” Religious Education 99(1): 86-94.
  4. Hess, M. 2001. “Collaborating with People to Study “the Popular”: Implementing Participatory Action Research Strategies in Religious Education. Religious Education 96(3): 271-293.
  5. Shoemaker,S. 2007. “Book Review.” Religious Education 102(4): 455-458.
  6. Cheung, C. 2006. “Media Education as a Vehicle for Teaching Religion: A Hong Kong Case.” Religious Education 101(4): 504-515.
  7. Blythe, T. 2002. “Working Hard for the Money: A Faithbased Media Literacy Analysis of the Top Television Dramas of 2000-2001.” Journal of Media and Religion 1(3): 139-151.

READ FULL PAPER