Paper 22-57

DOI: https://doi.org/10.26883/2010.222.4329

СЪВРЕМЕННИ ОЧАКВАНИЯ И НАГЛАСИ КЪМ МЕТОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С УСТНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ УЧИТЕЛЯ – СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ

Галина Йорданова Георгиева
СУ „Св. Климент Охридски“, София

CONTEMPORARY EXPECTATIONS AND ATTITUDES TOWARDS EXPLANATION, NARRATION AND LECTURE AS TEACHING METHODS – THE STUDENTS’ OPINION

Galina Yordanova Georgieva
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Sofia

*Авторът изразява благодарност за финансирането от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски“ за научни изследвания, по проект №80-10-17 от 10 май 2022 г. на тема: „Равнище на езиковата грамотност на студентите педагози“, с научен ръководител: проф. дпн Нели Иванова.

Abstract: The problem about using of Explanation, Narration and Lecture as teaching methods is discussed in this article. Analysis of online survey data collected from students from Faculty of education in Sofia University „St. Kliment Ohridski“ is presented. In the article are revealed the students’ expectations and attitudes towards the most significant characteristics of language and style when it is necessary for teachers to use these methods in contemporary context. Recommendations about higher relevance of Explanation, Narration and Lecture as teaching methods according to the needs and expectations of future teachers are also presented.
Keywords: explanation, lecture, teaching methods, students, expectations, attitudes, survey

References:

  1. Andreev, M. Procesat na obuchenieto. Didaktika. Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kl. Ohridski“, S., 1996
  2. Gospodinov, B., V. Delibaltova, S. Chavdarova-Kostova. Pedagogika. Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kl. Ohridski“, S., 2008
  3. Costouros, T. 2020. Jigsaw Cooperative Learning Versus Traditional Lectures: Impact on Student Grades and Learning Experience. Teaching and Learning Inquiry, 8 (1): 154–72. https://doi.org/10.20343/teachlearninqu.8.1.11
READ FULL PAPER