Paper 22-31

DOI: https://doi.org/10.26883/2010.221.4206

НЕЧЕТКАЯ КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

Елена Валерьевна Широкова1, Игорь Евгениевич Вострокнутов2, Александр Геннадьевич
Луканкин3, Людмила Васильевна Мосиенко1, Ирина Николаевна Слободская4
1 Московский государственный областной университет
2 Московский городской педагогический университет
3 Московский региональный социально-экономический институт
4 Вологодский институт права и экономики ФСИН России

FUZZY COGNITIVE MODEL OF THE SYSTEM PROJECT ACTIVITY OF THE UNIVERSITY

Elena V. Shirokova1, Igor E. Vostroknutov2, Alexander G. Lukankin3, Lyudmila V. Moiseenko1, Irina N. Slobodskaya4
1 Moscow Region State University
2 Moscow City Pedagogical University
3 Moscow Regional Social and Economic Institute, Russia
4 Vologda Institute of law and Economics

Abstract: The article summarizes the preliminary results of modeling a complex system of student project activity using a fuzzy cognitive map. For effective management of any process, to achieve a certain effect in the future, mathematical models of various processes and phenomena are needed. But where accurate quantitative measurements are impossible, where only qualitative expert assessments are applicable, management proceeds under conditions of uncertainty. The fuzzy cognitive model (map) allows us to consider heterogeneous semantic structures in the process of mutual influence: the value-semantic sphere of the personality of the future teacher; project activity through subjective experience and social and material results; the infrastructure of the educational space of the university formed in the process of project activity. As a result of computer research, the conditions of applicability of the proposed model are clarified, the dynamics of changes in a complex system is analyzed; steps to refine numerical data and modeling prospects are determined.
Keywords: fuzzy cognitive model, the system of project activity of students at the university, the value-semantic sphere of the personality of the future teacher, project activity infrastructure, computer modeling.

References:

  1. Zade L. Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy I ego primenenie r ponyatiyu priblegennyh resheniy: Per. S angl. – М.: Mir, 1976. – 165p.
  2. Shirokova E. V. Sistema vneuchebnoy proektnoy deyatelnosti v vuze kak resurs formirovaniya gotovnosti k vospitatelnoy rabote studentov-pedagogov / Shirokova E. V. // Pedagogicheskoe obrazovanie I nauka.– 2020. – № 4. – P. 42-46.
  3. Shirokova, E. V. Theoretical approaches to the design of culture studies educational environment of high school / E. V. Shirokova // Nauka I shkola. – 2012. – No 4. – P. 37-41.
  4. Borytko N.M. Prostranstva sovremennogo vospitaniya. Vospitanie uspeshno, esli ono sistemno: materialy pervyh vserossijskih pedagogicheskih chtenij, posvyaschennyh tvorcheskomu naslediyu L.I. NNovikovoj (Vladimir, 23-25 yanvarya 2006) / Pod redakziej А.V. Gavrilina I N.L. Selivanovoj. – Vladimir. – М., 2006. P. 174-177
  5. Vospitatelnoe prostranstvo kak ob’ekt pedagogicheskogo issledovaniya // Pod red. N.L. Selivanovoj. – Kaluga, 2000. – P. 68-70.
  6. Vospitatelnoe prostranstvo vuza v lichnostnom I professionalnom stanovlenii studenta: monografiya/ [N.L. Selivanova, N. А. Baranova, М. V. Shakurova, А. Е. Baranov]; Ministerstvo obrazovaniya I nauki Rossijskoj federazii, Federalnoe gosudarstvennoe byudjetnoe nauchnoe uchrejdenie „Institut strategii razvitiya obrazovaniya Rossijskoj akademii obrasovaniya“. – M: ISRO RAO, 2017. – 190 p.
  7. Salyk N. А. Sistema raznovozrastnyh sborov kak factor sozdaniya vospitatelnogo prostranstva oblasti: avtoreferat diss. … kandidata pedagogicheskih nauk: 13.00.01 / Institut teorii obrazovaniya I pedagogiki Ros. Akad. Obrazovaniya. – M, 2001. – 16 p.
  8. Zolina N.I. Upravlenie vospitatelnym prostranstvom shkolnogo territorialnogo ob’edineniya. Vospitanie uspeshno, esli ono sistemno: materialy pervyh vserossijskih pedagogicheskih chtenij, posvyaschennyh tvorcheskomu naslediyu L.I. NNovikovoj (Vladimir, 23-25 yanvarya 2006) / Pod redakziej А.V. Gavrilina I N.L. Selivanovoj. – Vladimir. – М., 2006. P. 197.
  9. Kosko B. et. al. Fuzzy cognitive maps // International journal of man-machine studies. – 1986. T. 24. No. 1. P. 65-75.
  10. Rotshteyn A. P. Nechetkie koghbnbvnye karty v analize sistem // Nadegnost. Т. 19, № 4, 2019. Strukturnaya nadegnost. Teoriya I praktika. P. 24 – 31
READ FULL PAPER