Paper 22-19

 

ФОРМИРАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА ЗА МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРОЦЕС

Юлияна Георгиева Панова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен

FORMATION OF THE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS IN MUSIC FOR MODELING AND MANAGEMENT OF MUSIC-PERFORMANCE PROCESS

Yuliyana Georgieva Panova
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen

Abstract: The problem related to the competence of students – future music teachers to manage the music-performing process, led to the conduct of theoretical and diagnostic research on this issue. The research was carried out at the Faculty of Pedagogy of the University of Shumen „Bishop Konstantin Preslavski“ with students majoring in Pedagogy of Music Education, studying the discipline of Technology in choral singing and conducting. The research is related to the level of mastering knowledge and skills and the formation of competence for modeling and managing the musical-performing process of students. The result of the research is also revealed the essence and content of technology for modeling and managing a music performance process. This report presents the theoretical and methodological foundations of the formation of the derived and specifically developed characteristics of the competence and the respective competencies of the students for modeling and management of the musical-performing process.
Keywords: competence, students, modelling, managing, musical-performing

References:

  1. Panova, Yu., Modelirane I upravlenie na muzikalno-izpalnitelski protces, Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski“, 2021, ISBN: 978-619-201-510-7
  2. Adair, J., How to Grow Leaders: The Seven Key Principles of Effective Leadership Development. Kogan Page, 2005
  3. Stolovich, L. N., Zhizny – tvorchestvo – chelovek: Funktsii hudozhestvennoy deystelynosti, Moskva, Politizdat, 1985, s. 318
  4. Medushevskiy, V. V., K teotii uommunikativnoy funktsii, Sov. Muzika, 1975, № 1, с. 21 – 27
  5. Shterbakova, A. A., Muzika kak sposob chelovecheskogo obshteniya: Avtoreferat, dis. kand. filos. Nauk, L., 1986, s. 21
  6. Tsagarelli, Yu., Psihologiya musikalyno-izpolnitelyskoy deyatelynosti, Kompozitor, SP, 2008, s. 65
  7. Panova, Yu., Muzikalno-pedagogicheski problemi na obuchenireto po Dirizhirane ot klavir na studentite ot spetsialnost Pedagogika na obuchenieto po muzika, Disertatsiya, 2013, s. 65
  8. Maryin M. I., Ivanihin, I. V., Lonchak, S. I., Otsenka upravlencheskoy kompetentnosti rukovodyashtih kadrov GPS, metod. Posobie, :., VNIIPO, 1998, s.117
  9. Zimkyaya, I. A., Klyuchevie kompetentsii – novaya paradigm rezulytata sovremennogo obrazovaniya, Visshee obrazovanie segodnya, 2003
  10. Pobev, G., Za uchebno-vazpitatelnata rabota v samodeyniya hor, Sb. $Za horovoto izkustvo, Moskva, 1980, s. 123
READ FULL PAPER