Editorial Board

Editor in Chief

Доц. д-р Румяна Папанчева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Editorial Board

Проф. д-р Борислав Лазаров, ИМИ-БАН

Проф. дпн Маргарита Терзиева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Проф. д-р Предраг Трайкович, Бизнес училище „Трайкович“, Враня, Сърбия

Доц. д-р Райна Захариева, СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. Александр Геннадиевич Луканкин, Московкски регионален икономически институт

Marina Kotrla Topić, Институ по социални науки „Иво Пилар“, Загреб

Доц. Валентина Гоговска, Факултет по природни науки и математика, Институт по математика, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Скопие, Македония

Доц. д-р Красимира Димитрова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Доц. д-р Любомира Парижкова, УНИБИТ, гр. София