Paper19-3

DOI: http://doi.org/10.26883/2010.191.1341

METHODOLOGY OF CORRELATION STUDY OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
STUDYING RELIGION „CHRISTIAN SCHOOLING AND DIGITAL MEDIA“

Magdalena Marinova Legkostup
University of Veliko Tarnovo “St. Cyril and Methodius“

МЕТОДОЛОГИЯ НА КОРЕЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЦА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, ИЗУЧАВАЩИ РЕЛИГИЯ „ХРИСТИЯНСКО ВЪЗПИТАНИЕ И ЦИФРОВИ МЕДИИ“

Магдалена Маринова Легкоступ
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

*Авторът изразява своята благодарност на научен проект ДН 05/2016. „Дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст (2016–2019)“ за подкрепата, осигурена за настоящата статия

Abstract: This scientific paper sets out to present the methodology of an upcoming research to explore the effect and frequency of digital media use on Christian education of children of primary school age studying religion. It serves to create a reliable toolbox to provide information on the effects of both the frequency and form of digital media usage among these pupils, providing data on their correlation with the level of Christian upbringing.

Keywords: frequency digital media usage, form of digital media usage, Christian upbringing, correlation

References:

  1. Проданов, В. От модерна към постмодерна ситуация в морала и социализацията на децата и младежта. // Морал и социализация на ецата и младежите в България : Трета национална конференция по етика, Изд. на БАН. Институт за филос. изследвания. Секция „Етика“, София, 2006. ISBN – 954-775-676-1; 978-954-775-676-2. COBISS.BG-ID – 1243149028
  2. Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Philadelphia: Perseus, 2011.
  3. James R. Estep and Jonathan H. Kim, Christian Formation. Nashville: B & H, 2010.
  4. Калинов, К. Статистически методи в поведенческите и социалните науки. Издателство: НБУ, София, 2013.
  5. Paul D. Leedy and Jeanne Ellis Ormrod, Practical Research: Planning and Design, 10th ed. Harlow, England: Pearson, 2012.
  6. P. L. Benson, M. J. Donahue, and J. A. Erickson, “The Faith Maturity Scale: Conceptualization, Measurement, and Impirical Validation,“ in Research in the Social Scientific Study of Religion, ed. M. L. Lynn and D.D. Moberg (Greenwich, CT: JAI, 1993), 5:1-26.

(Endnotes)

1. Joanna Brenner, “Pew Internet: Teens,“ May 21, 2012, <http://pewinternet.org/Commentary/2012/April/Pew-Internet-Teens.aspx>
2. Mary Madden et al., “Teens and Technology 2013“, March 13, 2013, <http://pewinternet.org/Reports/2013/Teens-and-Tech.aspx>
3. респодѐнт – лице или организация, от което изследовател търси всякакъв вид информация за нуждите на маркетингово изследване. Терминът се отнася до всички случаи, когато трябва да се получи информация; чрез интервюиране; чрез изпращане на въпросници по поща; чрез въпросници за самопопълване (дневници); чрез механично или… електронно оборудване (запис); чрез наблюдение и всеки друг метод с помощта, на който източника на информация може да бъде записан или проследен по друг начин. Лазаров, Ю. Тълковен речник. Издателство Ciela, София, 2012.
4. Creative Research Systems, “Sample Sizre Calculator,“ <http://www.surveysystem.com/sscalc.htm>
5. Формулярът е достъпен на <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS dNpXJw6MeErrKCHD 5N2n5F29c63PTL couMNHB 4ys9huXsNpg/viewform?vc=0&c=0&w=1>
6. Brenner, J. Pew Internet: Teens. May 21, 2012, <http://pewinternet.org/Commentary/2012/April/Pew-
Internet-Teens.aspx>
7. Формулярът е достъпен на <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS cinyeWz3m3y0c9VG sSHG ah_Dn8HKtxXAxdswQdMwW4orWT-w/viewform?vc=0&c=0&w=1>
8. 8 Dixon, M. J. Digital media use and adolescent Christian formation: a correlation study. The Southern
Baptist Theological Seminary, Louisville, 2014. <https://digital.library.sbts.edu/handle/10392/4854>

READ FULL PAPER