Том. 7

ГОДИШНО НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 7/2016

 

СТАТИЯ 1ОПРЕДЕЛЯЩАТА ПОВЕДЕНИЕТО СРЕДА КАТО СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ (стр.: 8-15)

СТАТИЯ 2ГОТОВНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ – ИСТОРИЧЕСКИ ТЕОРЕТИКО-ЕМПИРИЧЕН ОПИТ И СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (стр.: 16-19)

СТАТИЯ 3НОВО ИЗДАНИЕ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ ВЪВ ВИСШИТЕ СВЕТСКИ УЧИЛИЩА (стр.:20-25)

СТАТИЯ 4РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛС ТВА И ПРОБЛЕМИ (стр.: 26-30)

СТАТИЯ 5ХРИСТИЯНСКИ НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ВЪРХУ ТЯХНОТО ФОРМИРАНЕ У ПОДРАСТВАЩИТЕ (стр.: 31-37)

СТАТИЯ 6ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ И МУЛТИМОДАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА МАЛКИ ДЕЦА (COST AКЦИЯ iS1410) (стр.: 38-43)

СТАТИЯ 7ЛАПБУКЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ (стр.: 44-48)

СТАТИЯ 8ЗДРАВЕТО И ЛИЧНАТА ПРЕЦЕНКА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ ПРИ ДЕВЕТНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ МЛАДЕЖИ (стр.: 49-51)

СТАТИЯ 9ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА НА ДЕЦАТА ПО ПРОБЛЕМА „ТРАФИК НА ХОРА“ (стр.: 52-57)

СТАТИЯ 10ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ, ЗА ИЛИ ПРОТИВ? (стр.: 58-59)

СТАТИЯ 11МЕТОДЪТ ФОРМАТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА Б. БЛУМ (стр.: 60-63)

СТАТИЯ 12ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ (стр.: 64-69)

СТАТИЯ 13ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА В БЪЛ ГАРИЯ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ (стр.: 70-77)

СТАТИЯ 14: МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ С ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ИНСтИТУЦИЯ (стр.: 78-80)

СТАТИЯ 15ЖИТЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ (стр.: 81-84)

СТАТИЯ 16СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕФЕКТИВНА ГРИЖА, ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДКРЕПА (стр.: 85-89)

СТАТИЯ 17СЪЗДАВАНЕ НА ДИНАМИЧНА УЧЕБНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР И ДИДАКТИЧНИ ИГРИ ОТ СИСТЕМАТА EDUQUEST (стр.: 90-96)

СТАТИЯ 18: СТЪПКИ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (стр.: 97-100)

СТАТИЯ 19: ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ И ПЛАНИРАНЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 101-104)

СТАТИЯ 20: ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 105-107)

СТАТИЯ 21: ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ЛОСТ ЗА БЪДЕЩЕТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО (стр.: 108-109)

СТАТИЯ 22: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЕДАГОГИКАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 110-115)

СТАТИЯ 23: УСПЕШЕН МОДЕЛ ЗА РАБОТА В ЕКИП И МОТИВАЦИЯ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ (стр.: 116-118)

СТАТИЯ 24: ДА СЕ ВДЪХ НОВИШ И ПОВЯРВАШ – ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ. ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА И КОНТРОЛ В АНГЛИЯ (стр.: 119-122)

СТАТИЯ 25: ПОВИШАВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНО – РЕЧЕВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЧРЕЗ УТРИННАТА СРЕЩА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 123-128)

СТАТИЯ 26: СТИМУЛИРАНЕ НА СВЪРЗАНАТА РЕЧ И ТВОРЧЕСКОТО МИСЛ ЕНЕ НА 6–7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЧРЕЗ ТЕАТРАЛИЗИРАНАТА ИГРА (стр.: 129-131)

СТАТИЯ 27: „С ТЕАТЪРА В НАС“ – ПРОЕКТЪТ ОТ ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +, С КОЙТО НАПРАВИХМЕ МЕЧТИТЕ РЕАЛНИ (стр.: 132-134)

СТАТИЯ 28ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРАКТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 135-138)

СТАТИЯ 29: ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 139-140)

СТАТИЯ 30: „BEE BOT – ИГРАЯ И УЧА“. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИГИТАЛНАТА ИГРАЧКА В РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДГ (стр.: 141-144)

СТАТИЯ 31: ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ (стр.: 145-150)

СТАТИЯ 32: УЕБ-РЕСУРСИ ЗА ДОПЪЛВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 151-153)

СТАТИЯ 33: ЛЕСНО Е ДА СЕ УЧИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стр.: 154- 155)

СТАТИЯ 34: ВРЪЗКА МЕЖДУ НАУЧНАТА ГРАМОТНОСТ И ДЪРЖАВНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ (стр.: 156-159)

СТАТИЯ 35ЛАПБУКЪТ – ИНОВАТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (стр.: 160-164)

СТАТИЯ 36ОТНОСНО ИЗУЧАВАНЕТО НА СВЕТЛИНАТА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ГЛОБАЛНОТО ЧОВЕШКО ПОЗНАНИЕ (стр.: 165-168)

СТАТИЯ 37: АКТИВНО УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ (стр.: 169-173)

СТАТИЯ 38: BUNCEE – ТВОРЧЕСТКО УЧЕНЕ В КЛАСНАТА СТАЯ И ИЗВЪН НЕЯ (стр.: 174-177)

СТАТИЯ 39: ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТ „ДА СЕ ХРАНИМ РАЗУМНО!“ (стр.: 178-180)

СТАТИЯ 40: МУЗИКАЛНАТА КУЛТУРА НА ДРЕВНА ТРАКИЯ И АНТИЧНА ГЪРЦИЯ (стр.: 181-183)

СТАТИЯ 41: РИТМИЧНИЯТ МОДЕЛ В ИЗКУСТВОТО – ХОЛОГРАМА НА ЕПОХАТА II (НАРОДНОТО СЛОВО) (стр.: 184-186)

СТАТИЯ 42: ОПИТ ЗА КОНТРОЛ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В ЧАСОВЕТЕ ПО МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ (стр.: 187-190)

СТАТИЯ 43: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО ХАНДБАЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН (стр.: 191-196)

СТАТИЯ 44МЕТОДИЧЕСКИТE ИДЕИ НА ЮРИЙ УСОВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КИНОПЕДАГОГИКАТА И ТЕХНИТЕ БЪЛ ГАРСКИ ПРОЕКЦИИ (стр.: 197-200)

СТАТИЯ 45: НОВИЯТ ФОРМАТ НА ИЗПИТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В СЕДМИ КЛАС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ДОБРАТА ПОДГОТОВКА ЗА НЕГО (стр.: 201-206)

СТАТИЯ 46: УЧИЛИЩЕТО, РОДИТЕЛИТЕ, КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ – ЗАЕДНО В ТЪРСЕНЕТО НА ПОСЛАНИЯТА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ (стр.: 207-209)

СТАТИЯ 47: „ОТ ИЗВОРА НА БЪЛГАРСКАТА КРАСОТА И СИЛА“. МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 10 И 11 КЛАС (стр.: 210-216)

СТАТИЯ 48: ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНО – РЕЧЕВИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЧРЕЗ ТВОРЧЕСКИ РАЗКАЗ ПО ОТКЪС ОТ ТЕКСТ (стр.: 217-223)

СТАТИЯ 49: ИКТ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ (стр.: 224-227)

СТАТИЯ 50: МАРТИН, ШЕЗЛОНГИТЕ И НЕЛИНЕЙНОТО МОДЕЛИРАНЕ (стр.: 228-230)

СТАТИЯ 51: РАЗВИТИЕ НА МЕТЕМАТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ И ТВОРЧЕСКО ВЪОБРАЖЕНИЕ У УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ КЛАС ЧРЕЗ ИГРА (стр.: 231-234)

СТАТИЯ 52ДИАГРАМИ НА ОЙЛЕР-ВЕН И ДИАГРАМИ НА КАРОЛ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ (стр.: 235-239)

СТАТИЯ 53МУЛТИМЕДИЙНО ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РЕШАВАНЕ НА ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (стр.: 240-243)

СТАТИЯ 54: ФОРМИРАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (стр.: 244-247)

СТАТИЯ 55ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА „ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ“ С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА (стр.: 248-251)

СТАТИЯ 56: ПРИЛАГАНЕ НА ГРАФИЧНИЯ МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ФИЗИЧНИ ЗАДАЧИ ОТ РАЗДЕЛА „ДИНАМИКА“ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (стр.: 252-256)

СТАТИЯ 57: ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА УЧЕБНИ ЗАДАЧИ С ФИЗИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕК И ПРИРОДА В ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС (стр.: 257-259)

СТАТИЯ 58: ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ И ЛАБОРАТОРИЯТА ПО ФИЗИКА (стр.: 260-263)

СТАТИЯ 59АКТИВНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СВЕТА НА ТЕХНИКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ (стр.: 264-267)

СТАТИЯ 60ДОСТЪПНОСТ НА УЕБ СЪДЪРЖАНИЕТО – НАСОКИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИ ЗА СИНХРОННОТО ВИРТУАЛНО ПРЕПОДАВАНЕ (стр.: 268-275)

СТАТИЯ 61: ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ БЛОГ НА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА – ПРЕДИМСТВА И НЕОБХОДИМОСТ (стр.: 276-280)

СТАТИЯ 62: СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И РОЛЯТА ИМ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИТ (стр.: 281-285)

СТАТИЯ 63ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН БЕЛЕЖНИК ПРИ МЕТОДИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ (стр.: 286-290)

СТАТИЯ 64: ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ (стр.: 291-295)

СТАТИЯ 65: ОТ МЕТОДА НА МЕХУРЧЕТО ДО ВГРАДЕНИТЕ СОРТИРОВКИ (стр.: 296-307)

СТАТИЯ 66ЕДИН ЕКСПЕРИМЕНТ ВЪРХУ ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ – ИДЕЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ, РЕЗУЛТАТИ (стр.: 308-311)

СТАТИЯ 67: ОБЪРНАТАТА КЛАСНА СТАЯ И ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА (стр.: 312-315)

СТАТИЯ 68КАК ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИСТЕМАТИЧЕН ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС ПОДПОМАГА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЕБ ДИЗАЙН (стр.: 316-323)

СТАТИЯ 69ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА „ФОКУС ГРУПИ“ В ОБУЧЕНИЕТО ПО УЕБ ТЕХНОЛОГИИ (стр.: 324-329)

СТАТИЯ 70ГЕНЕРАТОР НА УРОЦИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛ ГАРСКИ ЕЗИК (стр.: 330-337)

СТАТИЯ 71УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА ПО ТЕМАТА „КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ“ (стр.: 338-344)

СТАТИЯ 72: БЕЛЕЖНИК В ОБЛАКА (стр.: 345-347)

СТАТИЯ 73: 3D-МОДЕЛИРАНЕТО – НЕИЗЧЕРПАЕМА И ЛЮБОПИТНА МАТЕРИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ (стр.: 348-354)

СТАТИЯ 74: CLOUD COMPUTING И КАК ДА ПОСТИГНЕМ БАЛАНС В СИГУРНОСТТА (стр.: 355-358)

СТАТИЯ 75ПРОЕКТ „МЛАД АРХИТЕКТ“ – ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (стр.: 359-367)

СТАТИЯ 76: ЗАКОНИТЕ НА СЪР ИСАК НЮТОН И ТРАДЕГИЯТА „АНТОГОНА“ – ЕДИН РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ ФИЗИКАТА ПРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА. ИНТЕГРИРАН УРОК ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 9. КЛАС (стр.: 368-372)

СТАТИЯ 77: РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИЯ ИНТЕРЕС НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО (стр.: 373-376)